BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİMİZ

 
Basına ve kamuoyuna (15.05.2018),

TÜRK-İŞ/BASIN-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

Antalya’da düzenlediğimiz Yönetici-Temsilci Eğitim Semineri vesilesiyle toplanan Başkanlar Kurulumuz sendika ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Başkanlar Kurulumuz, çalışma hayatına ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonucunda yaklaşan seçimleri de dikkate alarak tüm siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı adaylarına aşağıdaki tespit ve acil taleplerimizin iletilmesi konusunda mutabık kaldı:

1) Vergi adaletsizliğinden, dolaylı vergilerin ağırlığından, primlerini ödediğimiz sağlık hizmetlerine ek ücretler ödemekten, zorunlu bireysel emeklilik tacizinden bunaldık,
2) İş kazaları ve meslek hastalıklarında can vermekten, sakat kalmaktan, çalışma gücümüzü kaybetmekten bunaldık, devletin gözetim ve denetim görevlerini yerine getirmemesinden bıktık,
3) Her ay düzenli olarak işsizlik sigortasına prim ödemesine rağmen ağır şartları karşılayamayanların işsizlik ödeneğini alamamasına karşın, fonun çeşitli adlarla ve teşviklerle işverenlere ve iktidarın ihtiyaçlarına kaynak olarak kullanılmasına tepkiliyiz,
4) Biz her ay sigorta primlerimizi, vergilerimizi düzenli öderken bunu ödemeyen şirketlerin veya kişilerin borçlarının veya cezalarının affedilmesine veya ötelenmesine tepkiliyiz,

Bu ve bunun gibi pek çok nedenle, memur, işçi, çalışan, işsiz, emekli tüm emekçiler olarak; 

1) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sosyal ve hukuk devleti ilkesinden uzaklaşılmasından rahatsızız, bu ilkenin biran önce canlandırılmalısını talep ediyoruz.
2) Vergi adaletinin sağlanmasını, dolaylı vergilerin asgari seviyelere düşürülmesini, temel ihtiyaç kalemlerinden KDV veya ÖTV her ne ad altında olursa olsun dolaylı vergi alınmamasını talep ediyoruz,
3) Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi temel kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine son verilmesini, vatandaşlarımızın bu hizmetlere kolay ve ücretsiz ulaşımını sağlayacak politikalar izlenmesini, devletin denetim ve gözetim görevlerini etkin yürütmesini talep ediyoruz.
4) Birer ticari işletme olmanın ötesinde faaliyet gösterdikleri bölgelerin ekonomik, sosyal ve ticari kalkınmasına büyük katkı sağlayan Şeker Fabrikaları ve diğer KİT’ler üzerindeki özelleştirme uygulamalarına son verilmesini, daha önce özelleştirilenlerle birlikte tekrar kamulaştırılmasını, modern üretim teknikleri ile donatılıp, yatırım yapılmasını ve etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak tüm idari ve ekonomik önlemlerin alınmasını talep ediyoruz,
5) Yakın zamanda yasalaşan zorunlu arabuluculuk düzenlemesi, yargı sürecinin işlevsizleştirilmesi veya uzaması, haklarımızın gaspı, hak arama yolunun pahalılaştırılması, işverenler karşısında ezilmemiz anlamına gelmektedir; bu düzenlemenin kaldırılmasını, yargı süreçlerini hızlandıracak önlemlerin alınmasını talep ediyoruz, 
6) "Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi” adındaki birikim veya gasp düzenlemesinin kaldırılmasını, bu tip birikim sistemlerinin kişilerin özgür iradesine bırakılmasını talep ediyoruz,
7) KİT’lerde çalışanlar dahil kamudaki tüm taşeronlara ayrımcılık yapılmadan tam kadro verilmesini ve taşeron veya kiralık işçilik anlamına gelen Geçici İstihdam dahil tüm çağdışı istihdam biçimlerine adil ve sosyal hukuk düzeni çerçevesinde çözüm bulunmasını talep ediyoruz,
8) Basın, düşünce ve ifade özgürlüklerimizin, sendika ve toplu pazarlık haklarımızın garanti altına alınmasını, önlerindeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz.

Diğer pek çok talebin içinden özetle dile getirdiğimiz bu acil taleplerin tüm siyasi partiler, milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayları tarafından dikkate alınması ve bu konularda atacakları somut ve kalıcı adımları kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz. Tüm sendikalarımızı, sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerini bu ve benzeri talepleri önümüzdeki süreçte yüksek dille gündeme taşımaya çağırıyoruz.

SAYGILARIMIZLA,
Türk-İş/ Basın-İş Sendikası
Başkanlar Kurulu

Son 10 Sendikamızdan Haberler