Neden Sendika

İşçi sendikaları, işçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için işçiler tarafından kurulan anayasal ve yasal kuruluşlardır.

İşçi sendikaları, üyelerinin çalışma ve ücret koşullarını iyileştirmek, onlara çeşitli ekonomik ve sosyal haklar sağlamak, işyerlerinde insanlık onuruna yakışır bir çalışma ortamı yaratmak, işçilerin kendileri ve üretim süreci ile ilgili bütün konularda söz ve karar sahibi olmalarını sağlamak için; üyeleri adına, işverenlerle toplu iş sözleşmesi imzalarlar.

Sendikalı Olmak Anayasal Bir Haktır!

Anayasamızın 51. Maddesi bütün işçilere; ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla, kimseden izin almaksızın, sendikalara üye olma hak ve özgürlüğünü tanımaktadır.

Anayasamıza göre "Hiç kimse, sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlanamaz." Anayasamızın 53. Maddesi, bütün işçilere ekonomik ve sosyal durumlarını, çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkını tanımaktadır.

Sendika Hakkın Yasaların Güvencesi Altındadır!

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 17. Maddesi'ne göre; "On beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilir. " ve "Sendikaya üye olmak serbesttir".

25. Maddesine göre ise; "İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz."

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. Maddesi, işverenlerin, işten keyfi nedenlerle işçi çıkartmalarını yasaklamıştır.

Yürürlükteki iş güvencesi yasasına göre işveren işçiyi tekrar işe başlatmak ya da işçiye tazminat ödemek zorundadır.

Türk Ceza Yasasına göre; İşçinin sendikaya üye olmasını engelleyen işveren 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sendika Hakkın Uluslararası Sözleşmelerin Güvencesi Altındadır!

Devletimizin altına imza atarak kabul ettiği Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri de işçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini, iş güvencelerini teminat altına almıştır.

Neden Sendikalı Olmalıyız?

Yasal haklarımızı korumak ve geliştirmek, emeğe saygı, insanca yaşamak, daha iyi bir ücret alabilmek, çalışma koşullarımızı iyileştirebilmek, işyerinde söz ve karar sahibi olmak, başta iş güvencesi olmak üzere tüm haklarımızı korumak,işverenlerin keyfi uygulamalarına karşı durabilmek,toplu iş sözleşmesi hakkımızı kullanabilmek için, SENDİKALI OLMALIYIZ.

Bütün Bu Haklarımızı Tek Başımıza Kazanamayız.
Bu Büyük Gücü Oluşturmak Bizim Ellerimizdedir.
Sendikalı, Toplu Sözleşmeli İşçiler Bize Örnek Olmalı.
Onlar Nasıl Başardılarsa, Biz de Aynı Şekilde Başarmalıyız.
Başlamak, Başarmaktır... Başladık, Başaracağız...
İlk önce iş güvencesi için,
Daha İyi Ücret,
Daha İyi Çalışma Koşulları İçin Sendikalı Olacağız!

Örgütlü ve Güçlü Bir Mücadele İçin,

Haklarımız ve Özgürlüklerimiz İçin Gelin,

Basın-İş Ailesine Katılın!