BASIN-İŞ SENDİKASI ANATÜZÜĞÜ

 
MADDE 1- SENDİKA ADI, MERKEZİ VE ADRESİ
1) Sendikanın adı, Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikası’dır. Sendikanın kısaltılmış adı (BASIN-İŞ)’dir.
2) Sendika Genel Merkezi ANKARA'da faaliyet gösterir.  Genel Merkezin faaliyet gösterdiği ilin değişmesi konusunda Sendika Genel Kurulu yetkilidir. Nakil kararı Sendika Genel Kuruluna katılan delege sayısının en az 2/3 oyu ile alınır.
3) Sendikanın adresi, Necatibey Cad. Hanımeli Sok. No:26/6-7 Sıhhiye/ANKARA’dır.
Aynı il içinde yapılacak adres değişikliğinde Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
MADDE 2- SENDİKANIN AMACI
1) Basın-İş Sendikası, çalışma hayatında ve genel olarak var olan endüstriyel ve toplumsal düzende üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile özgürlüklerini koruma ve geliştirme amacı taşır. Bu amacın gerçekleştirilmesine dönük çalışmalarında uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve Yasalarla garanti altına alınan temel hak ve özgürlükleri temel alır; Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Atatürk ilkelerinin, toplumsal barışın, adaletin, eşitliğin, ifade özgürlüğünün, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün korunması gereğini savunur.
2) Basın-İş Sendikası bu çerçevede;
a) Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insan onuruna yaraşır adil bir ücret alması için çalışır.
b) Üyelerinin beden ve ruh sağlığını korumak ve gelişmelerini sağlamak için, işçi sağlığı ve iş güvenliği,  toplum sağlığı, çevrenin korunması konularında gerekli çalışmaları yürütür,
c) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayabilmek için sosyal güvenlik sistemini geliştirmeye gayret eder.
d) Milli geliri artırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder.
e) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin tüm çalışanların işyerlerinde, işkolunda, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamak için çalışır. 
f) Sendika, faaliyetlerinde üyelerine eşit muamele eder, ayrımcılık yapmaz; toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmeyi hedefler. 
g) Evrensel sendikal ilkelerden hareketle; üyelerinin ekmek, barış, özgürlük, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve insan hakları ve yukarıda belirtilen diğer amaçları için demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla gerçekleştirilmesi,  bu konularda uluslararası sözleşmelerin tam ve eksiksiz uygulanması doğrultusunda çalışmayı başlıca ilkelerinden sayar. 
3) Sendika Kurul ve Komitelerinde, işyeri komite, kurul ve temsilciliklerinde görevli yönetici ve temsilciler ile sendika üyesi işçiler bu amaç ve ilkeleri bir bütün olarak benimser; diğer işçi, üye, temsilci ve yöneticilerle ilişkilerinde ve genel olarak sendikal çalışmalarda dürüstlük ve iyi niyet kuralından sapmaz; sendikanın yukarıda sayılan amaçlar ve ilkeler temelinde gelişmesi ve faaliyetlerini yürütebilmesi için çaba harcar; birlik, güven ve dayanışma ilkelerine sadık kalır. 
 
MADDE 3- SENDİKANIN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek üzere demokrasi, çalışma hayatı, sendika, toplu pazarlık, insan hak ve özgürlükleri vb. konularda Türkiye tarafından onaylanmış uluslararası sözleşmelere, Anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik prensiplerden, dürüstlük, iyi niyet ve sendikal bağlılık kuralından sapmaz. Yönetici, temsilci ve üyeler aldıkları görev ve yürütülen sendikal faaliyetlerde bu yaklaşıma bağlı kalır.
 
MADDE 4- SENDİKANIN YETKİ VE FAALİYETLERİ
1) Sendika, mevzuattan doğan hak, yükümlülük ve yetkilerini kullanmaktan başka aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,
b) Faaliyette bulunduğu işkolu ve işyerlerinde çalışan işçileri Sendika ilkeleri etrafında örgütlemek,
c) Toplu iş sözleşmesi imzalamak,
d) Toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak,
e) Toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer tüm yargı organlarına başvurmak, görüş, yorum ve iddiaları bildirmek, talepte bulunmak.
f) Greve karar vermek ve uygulamak,
g) 6356 sayılı Kanun'un 27. Maddesi gereği işyeri sendika temsilcilerini atamak ve görevden almak,
h) Çalışma hayatından, mevzuattan, örf ve adetten doğan uyuşmazlıklarda işçileri temsilen; yazılı başvuruları üzerine iş sözleşmesinden ve çalışma ilişkisinden doğan hakları ile sosyal güvenlik haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava açmak (Sendika bu nedenle açılmış davada davayı takip yetkisine sahiptir. Yargılama sürecinde üyeliğin sona ermesi üyenin yazılı onay vermesi kaydıyla bu yetkiyi etkilemez) veya talepleri halinde kendilerine adli yardımda bulunmak,
i) Üyelerin ve sendikanın çeşitli kademelerinde görev alan yönetici ve temsilcilerin, sendikal bilgilerini, çalışma hayatına, ekonomik ve toplumsal hayata, işçi sağlığı ve iş güvenliğine, sosyal güvenlik sistemine ilişkin bilgilerini ve mesleki bilgilerini artırmak amacıyla toplantı, eğitim, kurs, seminer, konferans düzenlemek; bu konularda kitap broşür, bülten, periyodik yayın, bildiri vb. yayınlar çıkarmak, web sitesi açmak, sosyal medya uygulamaları kullanmak,
j) Üyeleri arasında birlik ve dayanışmaya katkı sağlamak için olanakları ve mevzuatın elverdiği ölçülerde, sağlık, eğitim ve spor tesisleri kurmak veya kiralamak, kütüphane veya basın tesisi kurmak, konaklama ve dinlenme tesisleri kurmak veya kiralamak, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,
k) Kanuna ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak kurulmuş olan, ulusal ve uluslararası işçi örgütlerine, üye olmak, üyelikten ayrılmak, üyesi bulunduğu bu işçi örgütlerine delege, temsilci ve gözlemci göndermek,
l) Kanunlara ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,
m) Bağışta bulunmamak kaydıyla eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına yardımcı olmak,
n) Genel Kurul'da karar alınması kaydıyla ve nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla sanayi ve ticaret kuruluşlarına yatırımda bulunmak,
o) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği menkul ve gayrimenkul mal iktisap etmek, gerektiğinde satmak ve bunlar üzerinde mülkiyetten doğan bütün kanuni görev ve yetkilerini kullanmak,
p) Üyelerin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için yasaların Sendikalara verdiği siyasi faaliyette bulunma hakkını kullanmak,
2) Sendika, faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arasında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasaklarına uymakla yükümlüdür; faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir.
 
MADDE 5 – SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERECEĞİ İŞKOLU
1) Basın-İş Sendikası, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 4. Maddesi'ne bağlı Ek-1 Sayılı Cetvel ve İşkolları Yönetmeliği’nde yer alan 8 sıra numaralı   ‘Basın, yayın ve gazetecilik’ işkolunda faaliyet gösterir. 
2) Basın, yayın ve gazetecilik işkolu aşağıdaki işyerlerini ve bu işyerlerinde asıl işe yardımcı mahiyetteki işlerin yapıldığı üniteleri, işyerinde üretilen mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerleri (işyerine bağlı yerleri), dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentileri ve araçları kapsar:
a) Gazetecilik, haber ajansları, yayınevleri, medya evleri, (gazete, dergi, radyo, tv yayıncılığı ve yayımcılığı gibi) yayıncılık ve yayımcılık faaliyeti yürüten işyerleri; 
b) Baskı kalıbında, ekranda, ya da bilgisayar dosyasında yer alan bir görüntünün, yazının veya benzeri bir medyanın kağıt, plastik, metal, tekstil ve benzeri baskı altı malzemeler üzerine, litografik baskı, klişe baskı, ekran baskısı, flekso baskı, gravür baskı, hotfoil baskı, ofset baskı, kabartma, serigrafi vb. baskı teknikleri kullanılarak baskısının yapıldığı basımevi, matbaa, baskı ve baskılı ambalaj işyerleri; ve
c) Baskı öncesi ve baskı sonrası işlerin yapıldığı işyerleri. 
3) Bu işyerlerinde aşağıdaki iş ve işlemler yapılmaktadır:
a) Haber, bilgi, belge, fotoğraf, gazete, dergi, kitap, rehber, ders ve kültür kitapları gibi yazılı, sözlü ve görüntülü, gazetecilik, yayıncılık ve yayımcılık işleri, 
b) Her türlü kitap, kitapçık, dergi, gazete, bülten, rehber, poster, kart, ilan, harita, reklam, levha, etiket ve benzerlerinin basım işleri; madeni para, altın, mühür, pasaport, kimlik kartı, banknot, sınav evrakı, çipli ve çipsiz akıllı kartlar ve benzeri değerli/güvenlikli evrak ve materyal basım işleri,  
c) Kağıt, karton, plastik, tekstil, metal, metalize ve lamine ve benzeri baskı altı malzemeler üzerine baskı yapılmak suretiyle baskılı ambalaj malzemesi, ambalaj etiketi üretimi ile,
d) Baskı öncesinde, baskı tabakalarının, kalıplarının, klişelerinin, filmlerinin, silindirlerinin vb. hazırlanması, baskı mürekkeplerinin, baskı altı (kağıt, karton, plastik, metal, tekstil vb. ile lamine ve metalize edilmiş) malzemelerin baskıya hazırlanması,  reproduksiyon, grafik tasarım, dizgi ve mizanpaj, mürekkep hazırlama, iş ve işlemleri, baskı sonrasında ciltçilik ve mücellitlik (katlama, birleştirme, dikme, yapıştırma, kesme, dilme, ayrıştırma, ayıklama, kapak takma vb.) iş ve işlemleri, klişelerinin, silindirlerinin vb. baskı malzemelerinin temizlenmesi, arındırılması, asitle aşındırılması iş ve işlemleri
e) Ses ve görüntü kayıtlarının CD, DVD ve benzeri ortamlar üzerine basımı yapılmak suretiyle asıl kopyalarından çoğaltılması işleri.
 
MADDE 6- SENDİKAYA ÜYE OLMA
1) 15 yaşını dolduran ve 6356 sayılı Kanunun aradığı şartları taşıyan işçiler Sendikaya üye olabilirler.
2) Sendikaya üye olmak isteyen işçi, 6356 sayılı Kanun'un 17. Maddesi ve "Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunması ve Sendika Yönetim Kurulunun bu başvuruyu kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. 
3) Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.
4) Sendika üyeliği için başvuruda bulunan işçiler, yasa, tüzük, yönetmelik, sendika anatüzüğü ile genel kurullarca kabul edilen iç yönetmeliklerde gösterilen hususlara uygun hareket etmeyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
5) Onaylanan üyelik başvurusunun bir örneği sendika arşivinde saklanır. Ayrıca üyeye üyelik kartı verilir.
 
MADDE 7- ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATLARI
1) Sendikaya kayıtlı üyelerin ödeyeceği aylık üyelik aidatı, üyenin bir günlük çıplak brüt ücreti tutarındadır.
2) Sendikanın taraf olduğu bir toplu sözleşmeden yararlanmak amacıyla talepte bulunan Sendikanın üyesi olmayan işçilerin ödeyeceği dayanışma aidatı da işçinin bir günlük çıplak brüt ücreti tutarındadır.
3) Üyelik ve dayanışma aidatlarının kesilmesi konusunda 6356 sayılı Kanun'un 18. ve 36. Maddeleri ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
MADDE 8- ÜYELİKTEN AYRILMA
1) Her üye, 6356 sayılı Kanunun 19. Maddesi ve bu Maddeye dayanılarak çıkarılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.
2) Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.
3) Sendikadan çekilen üye, çekilme bildiriminde bulunduğu tarihten itibaren aidatını bir ay daha ödemek mecburiyetindedir.
4) Üyelikten çekilen işçilerin çekilme bildiriminin bir örneği sendika arşivinde saklanır.
 
MADDE 9- ÜYELİĞİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI HALLERİ
1) Konfederasyon, sendika veya şubelerinin yönetim, denetleme ya da disiplin kurullarında görev alan sendika üyelerinin üyelik sıfatları aynen devam eder. 
2) Sendika üyelerinden, bir işletme veya kurumun yönetim kurullarında veya benzeri kurullarında işçi temsilcisi sıfatıyla bulunanların sendika üyeliği devam eder.
3) Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silahaltına alınan üyenin üyeliği bu süre içinde askıda kalır.
4) Sendika üyesinin sendika faaliyet alanı içinde kalmak şartıyla başka bir işe geçmesi sendika üyeliğini etkilemez. Ancak, işkolunu değiştiren üyelerin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.
5) Sendika üyelerinin geçici olarak işsiz kalması sendika üyeliğini etkilemez. Ancak, bir yıldan fazla süreyle işsiz kalan üyenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.
6) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan üyenin sendika üyeliği sona erer. Ancak bir yıl içerisinde aynı işkolunda çalışmaya devam edenler veya ara verdikten sonra bir yıl içerisinde tekrar çalışmaya başlayanlar ile konfederasyon, sendika ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.
 
MADDE 10- ÜYELİKTEN ÇIKARTILMA
1) Sendika üyelerinin, sendika üyeliğinden kesin çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.
2) Çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:
a) Anatüzük hükümlerine ve Tüzük uyarınca hazırlanmış yönetmeliklere uymamak,
b) Grev ve toplu is sözleşmesi hükümlerine, sendika organlarının yazılı karar ve talimatlarına aykırı hareket etmek,
c) Sendikaya kayıt ve kabul şartlarını kaybetmek ve bu şartlara aykırı hareket etmek,
d) Ulusal çıkarlara aykırı hareket etmek,
e) Sendikanın yazılı bildirimine rağmen üyelik aidatını 3 ay özürsüz ödememek (Hizmet akdi askıda olanlar ve 1 yıldan fazla olmamak üzere geçici olarak işsiz kalanlar bu hükme tabi değildirler.)
f) Sendikanın parasını ve malını zimmetine geçirmek, sendikayı hukuka aykırı ve haksız şekilde borçlandırmak ve maddi zarara uğratmak. Bu fıkrada sayılan eylemlere teşebbüs etmek.
g) Sendikanın amaçlarına ulaşmasına ya da gelişmesine engel olacak veya Sendika sırlarını açığa vuran ve geleceğini tehlikeye düşüren eylem ve çalışmalarda bulunmak.
 
MADDE 11- ÜST KURULUŞA ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN AYRILMA, ÇIKARILMA
1) Sendikanın Konfederasyona üye olabilmesi için genel kurula katılan delege sayısının 2/3'ü ile karar alınması şarttır. Bir konfederasyon üyeliğinden çekilmede de aynı karar yeter sayısı aranır. Ancak bu sayı, Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğundan aşağı olamaz.
2) Sendika, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde uluslararası işçi örgütlerine de üye olabilir veya üyelikten çekilebilir. Uluslararası işçi örgütlerine üye olma ve üyelikten çekilme kararlarının alınmasında (a) fıkrasındaki karar yeter sayısı aranır.
 
MADDE 12- ZORUNLU ORGANLAR VE DANIŞMA ORGANLARI
1) Sendika Zorunlu Organları şunlardır:
a) Sendika Genel Kurulu,
b) Sendika Yönetim Kurulu,
c) Sendika Denetleme Kurulu,
ç) Sendika Disiplin Kurulu,
2) Şube Zorunlu Organları şunlardır:
a) Şube Genel Kurulu,
b) Şube Yönetim Kurulu,
c) Şube Denetleme Kurulu,
ç) Şube Disiplin Kurulu,
3) Sendikanın veya Şubenin ihtiyacına göre, temel sendikal faaliyet alanlarında sendikanın politikalarını, izlenecek yol, yöntem ve çalışma programlarını oluşturmak amacıyla Sendika Yönetim Kurulu tarafından danışma kurulları kurulabilir. Bunlar;
Sendika Danışma Organları
a) Başkanlar Kurulu,
b) Temsilciler Kurulu,
c) Kadın Kurulu,
d) Gençlik Kurulu
Şube Danışma Organları
a) Şube Temsilciler Kurulu,
b) Kadın Kurulu,
c) Gençlik Kurulu.
 
MADDE 13- SENDİKA GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ
1) Sendika genel kurulu, örgütün en yüksek ve yetkili organı olup, şube genel kurullarından Sendika Anatüzüğü ve Genel Kurul ve Delege Seçim Yönetmeliği hükümlerine göre seçilen 189 delege ile, sendika yönetim, denetleme ve disiplin kurulları asil üyelerinden meydana gelir (Toplam 200 delege).
2) Genel Kurulu oluşturacak delegelerin tespiti şu şekilde yapılır:
a) Sendika Yönetim Kurulu, ilk Şube Genel Kurulu’nun toplanma tarihinden en az 3 ay önce toplanarak, bu fıkranın (c) bendindeki esaslara göre toplantı tarihindeki, sendika toplam üye sayısını tespit eder.
b) Sendikanın bu şekilde bulunacak toplam üye sayısı 189 rakamına bölünerek, kaç üyeye bir üst kurul delegesi düştüğü saptanır. Şubelerin (c) bendine göre bulunan üye sayısı belirlenen bu rakama bölünerek, Şubenin Sendika Genel Kurulu’na göndereceği delege sayısı bulunur.
c) Üye sayısının tespitinde, toplu iş sözleşmesi bağıtlanmış işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üyelerin, toplu iş sözleşmesi yetkisi kesinleşen işyerlerinde çalışan üyelerin ve toplu iş sözleşmesi yetki başvurusu yapılan işyerlerinde çalışan üyelerin tamamı dikkate alınır.
d) Sendika Genel Kurulu toplanma tarihi ve kesinleştirilen üst kurul delege sayıları toplantı sonrası yazılı olarak şube başkanlıklarına bildirilir.
 
MADDE 14- SENDİKA GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI ESASLARI
1) Sendika Olağan Genel Kurulu en geç dört yılda bir sendikanın merkezinin bulunduğu yerde, Sendika Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır.
2) Sendika Yönetim Kurulu kararı ile Sendika Olağan Genel Kurulu 4 tam yıl dolmadan da toplanabilir. Ancak, bu şekilde belirlenecek Olağan Genel Kurul toplanma tarihinin, 4 tam yılın dolduğu tarihten geriye doğru 5 (beş) aylık zaman dilimi içerisinde olması gerekir.
3) Sendika Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi, yer, gün ve saati en az on beş gün önce, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yer, gün ve saati yetkili seçim kurulu başkanlığına bildirilir ve kanunun öngördüğü diğer bildirimler ve ilanlar yapılır.
4) İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, en son yeminli mali müşavir raporu, denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az on beş gün önce gönderilir. Bu raporlar ayrıca toplantı tarihinden en az 15 gün önce resmi web sitesinden yayınlanır.
5) Genel Kurul toplantı yeter sayısı delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. Ancak, ikinci toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.
6) Genel Kurullarda delege olmayanlar, nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.
7) Genel Kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.
8) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi genel kurula katılan delegelerin 1/10’unun yazılı teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.
9) Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yoklama yapılır. Yeterli çoğunluğun mevcudiyeti halinde genel kurulu Sendika Başkanı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyelerinden birisi açar. 
10) Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ve yeterince üyeden oluşan Divan seçilir. Divan seçimi açık oyla yapılır. Başkanlık Divanı, delegeler arasından, Türk-İş Yönetim Kurulu, Türk-İş'e bağlı Sendikaların Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya Türk-İş İl Temsilcileri arasından seçilir.
 
MADDE 15- SENDİKA GENEL KURUL KARAR YETER SAYISI
1) Genel Kurulun karar yeter sayısı toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. 
2) Tüzük değişikliği, Delege Seçim yönetmeliği değişikliği, fesih, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme konularında karar yeter sayısı genel kurula katılan delege sayısının 2/3'ü oranındadır. Ancak bu sayı, Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğundan az olamaz. 
3) Sendikanın İşyeri Sendika Temsilciliği ve Toplu Sözleşme Yürütüm Esasları Yönetmeliği, Grev Yönetmeliği, Sarf Yönetmeliği, Bölge Temsilcilikleri Yönetmeliği ve Personel Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerde Genel Kurula katılan delege sayısının salt çoğunluğu aranır.
 
MADDE 16- SENDİKA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
1) Sendika Yönetim Kurulu'nun veya Denetleme Kurulu'nun salt çoğunluğunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5'nin noter aracılığıyla yazılı ve gerekçeli isteklerini içeren talepleri ile Genel Kurul olağanüstü olarak altmış gün içerisinde toplanır. Talep tarihi itibariyle olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.
2) Genel Kurula çağrı Sendika Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
3) Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.
 
MADDE 17- SENDİKA GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ
Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.
a) Organların seçimi,
b) Tüzük değişikliği yapılması, Bakanlığın Tüzük'ün yasaya uygunluğu konusundaki uyarıları halinde gerekli değişiklikleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
c) Sendika Yönetim, Denetleme Kurulu raporlarının ve yeminli mali müşavir raporunun görüşülmesi,
d) Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası,
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
f) Gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır ve taşınmaz malların satılması ile bankalardan kredi kullanmak, ipotek, rehin tesis etmek hususunda Sendika Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
g) Üst örgütlerinin kurucusu olma veya bu türden üst örgütlere üye olma veya üyelikten çekilme
h) Şube açma, birleştirme veya kapatma, bu konuda tüzükte belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
i) Aynı işkolundan olmak şartıyla bir başka sendika ile birleşme veya katılma,
j) Uluslararası işçi örgütlerinin kurucusu olma, uluslararası işçi örgütlerine üye olma veya üyelikten çekilme
k) Sendikanın feshi,
l) Disiplin Kurulu kararlarının incelenerek ihracı istenen üyeler hakkında karar verilmesi,
m) Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna görev verilmesi,
n) Sendika organlarında görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile ödenek, yolluk ve tazminatların tespit edilmesi,
o) Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatların tespit edilmesi,
p) Üst Örgüt Genel Kuruluna gidecek delegelerin seçilmesi,
r) Mevzuat veya tüzük gereğince Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması,
s) Delege seçiminde uyulacak esasların, Kanuna ve Anatüzük hükümlerine aykırı olmamak üzere ve Anatüzük'ün eki niteliğinde bir yönetmelikle düzenlenmesi,
t) Sendika Yönetim Kurulu tarafından sunulan, yeni yönetmelik tasarıları ve mevcut yönetmelik tekliflerini görüşerek karara bağlamak, keza yönetmelik hükümlerinde gerekli değişiklikleri yapıp uygulama konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 
MADDE 18- SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER
1) Genel kurul dışındaki sendika organlarına seçilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır;
2) Fiil ehliyetine sahip kişi olmak, 
3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûm olmamak,
4) Yukarıdaki fıkrada belirlenen dışında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda öngörülen nitelik ve şartları taşımak.
 
MADDE 19- SENDİKA YÖNETİM KURULU
1) Sendika Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla Genel Kurulu oluşturan delegeler arasından seçilecek bir Genel Başkan, bir Genel Sekreter, bir Genel Mali Sekreter, bir Genel Örgütlenme Sekreteri, bir Genel Eğitim Sekreteri olmak üzere 5 asil üyeden oluşur.
2) Yönetim Kuruluna ayrıca, asil üye adedi kadar da yedek üye seçilir.
 
MADDE 20- SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim Kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve icra organıdır. Sendikayı temsil görev ve yetkisi yönetim kurulu adına Genel Başkan tarafından kullanılır.
Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri;
1) Üyeleri adına toplu iş sözleşmesi imzalamak ve gerektiğinde Sendika Genel Yönetim Kurulu adına sözleşme imzalamaya yetki vermek,
2) Toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak,
3) Grev kararı almak, uygulamak ve kaldırmak,
4) Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak,
5) Kurulların kararlarını uygulamak,
6) Genel Kurulu toplanmasına karar vermek, Anatüzük hükümlerine göre üst kurul delege sayılarını tespit etmek, delegeleri toplantıya çağırmak
7) Çalışma ve mali raporları, yeminli mali müşavir raporunu, tahmini bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
8) Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,
9) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak,
10) Yurt içinde ve dışında sendikanın üyesi bulunduğu işçi örgütlerine ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçmek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek etüd ve gezilere katılacakları tespit etmek  
11) Sendika üyeliğine başvuranların üyeliklerinin kabul veya reddine karar vermek,
12) Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üye sayılarının toplantı nisabının altına düşmesi veya diğer herhangi bir sebeple toplantı yeter sayısının altına düşmesi üzerine Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Disiplin Kurulu yerine yeni yönetim, denetleme veya disiplin kurullarının seçilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak, seçime kadar gerekli tedbirleri almak, 
13) Kanun, toplu iş sözleşmesi ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara girecek işçi üyeleri seçmek ve göndermek,
14) İş uyuşmazlıklarında ilgili makam, merci, uzlaştırma, arabulucu ve hakem kurullarına, iş mahkemelerine vs. yargı mercilerine kanun hükümlerine göre başvurmak, mütalaa bildirmek ve bu mercilerden talepte bulunmak,
15) Üyelerini temsilen çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, iş sözleşmelerinden, örf ve adetten doğan hakları veya sigorta hakları ile ilgili olarak işverenle, diğer resmi veya özel şahıs, kurum veya kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, mahkemelerde dava açmak, açılan davaların mahkeme, harç ve masrafları ile tebligat ve bilirkişi ücretlerini ödemek bu davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek,
16) Tüzükte belirlenen sendika amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli bilim ve teknik bürolar kurmak ve bunlar için gerekli elemanları bulup çalıştırmak ve atamaları yapmak, sendika ve şubelerinde çalışanları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma şartlarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalışan işçiler için sendika adına anlaşmalar ve sözleşmeler yapmak,
17) Üyelerin ve sendikanın çeşitli kademlerinde görev alan yönetici ve temsilcilerin, sendikal bilgilerini, çalışma hayatına, ekonomik ve toplumsal hayata, işçi sağlığı ve iş güvenliğine, sosyal güvenlik sistemine ilişkin bilgilerini artırmak amacıyla toplantı, eğitim, kurs, seminer, konferans düzenlemek; bu konularda kitap broşür, bülten, periyodik yayın, bildiri vb. yayınlar çıkarmak, web sitesi açmak, sosyal medya uygulamaları kullanmak, 
18) Üyeleri arasında birlik ve dayanışmaya katkı sağlamak için olanakları ve mevzuatın elverdiği ölçülerde, sağlık, eğitim ve spor tesisleri kurmak veya kiralamak, kütüphane veya basın tesisi kurmak, konaklama ve dinlenme tesisleri kurmak veya kiralamak, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,
19) Üyelerin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışmak,
20) Nakit mevcudunun %40’ından fazla olmamak kaydıyla sanayi ve iktisadi kuruluşlara yatırım yapmak,
21) Gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır ve taşınmaz malların satılması ile bankalardan kredi kullanmak, ipotek, rehin tesis etmek hususunda alınan genel kurul kararı uyarınca gerekli işlemleri yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek, 
22) İşyeri sendika temsilcilerinin seçilmesi, atanması, değiştirilmesi veya Kanuna, Genel Kurul kararlarına, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işyeri temsilcilerinin, görevden alınması veya geçici olarak görevden el çektirilmesi hususunda Şube Yönetim, Disiplin veya Sendika Disiplin Kurullarından gelecek karar, öneri ve görüşleri de dikkate alarak gerekli iş ve işlemleri yapmak,
23) Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince şube olağanüstü genel kurulunun toplanmasına karar vermek,
24) Yeni yönetmelik tasarıları ve mevcut yönetmelik, tüzük tadil tekliflerini hazırlayıp Genel Kurula sunmak, keza yönetmelik hükümlerinde gerekli değişiklikleri yapıp uygulamak ve ilk genel kurula sunmak, Genel Kurul'dan yetki alınmak kaydıyla Bakanlığın Anatüzük'ün yasaya uygunluğu konusundaki uyarıları halinde gerekli değişiklikleri yapmak,
25) Bölge temsilcilikleri kurmak ve bu temsilciliklere bölge temsilcisi ile yeterli eleman atamak,
26) Sendika şubesinin faaliyet alanı içindeki işyerlerinde, çalışmalardan dolayı şube yönetim kuruluna veya doğrudan Sendika Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olmak üzere temsilcilikler kurmak ve temsilciler atamak veya bu konuda şube yönetim kurulunu yetkili kılmak,
27) Şube disiplin kurullarınca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde sendika disiplin kuruluna sevk etmek, acil durumlarda bizzat inceleyip gereğini yapmak,
28) Sendika adına şubelerde yapılan sarf vesair harcamaları usul, kanun, tüzük, yönetmelik uyarınca incelemek ve Yeminli Mali Müşavire iki yılda bir inceleterek karara bağlamak,
29) Şubelerde çalıştırılacaklar için bütçe dahilinde kadro açmak,
30) Genel Kurul kararları doğrultusunda şube açmak, birleştirmek, kapatmak,
31) 6356 sayılı Kanunda sayılan suçlardan biri ile mahkum olan sendika, sendika şubesi organlarında görevlendirilmiş kişilerle ilgili olarak yetkili mercilerden sendikaya gelecek yazılı bildirim üzerine ilgilinin görevine son vermek işlemi de dahil olmak üzere gereğini yapmak,
32) Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken her türlü teşebbüs ve çalışmalarda bulunmak,
33) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak, demirbaşların satış ve terkini için komisyon kurmak, bu komisyonların hazırlayacağı raporlar doğrultusunda karar vermek
34) Sendika yöneticilerinin, üyelerinin ve sendikada çalışanların yapacakları seyahatlere karar vermek, (Ancak olağanüstü hallerde seyahatler için bir yönetim kurulu üyesinin imzalayacağı görev kâğıdı tanzim edilir ve sonradan kararı sağlanabilir.)
35) Grev ve lokavt süresince, sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına göre belirlemek,
36) Tüzüğün ilgili maddelerinde Yönetim Kurulunun görevleri arasında belirlenen hususları yerine getirmek,
37) Genel Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,    
38) Tüzüğün 17. maddesinde sayılan genel kurulun yetki alanına giren hususlar dışındaki görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
 
MADDE 21- SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLAR
1) Yönetim Kurulu en az ayda bir olmak üzere olağan olarak toplanır. Sendika Genel Başkanı veya yokluğunda kendisine vekalet eden yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapar.
2) Yönetim Kurulunun toplantı sayısı üye tam sayısı salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyenin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar olunur.
3) Oylamanın gizli veya açık yapılması Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.
4) Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu yedek üyeleri arasında en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre Yönetim Kurulu üyeliğine çağrı yapılır. Yönetim Kurulu üye sayısı tamamlanır. Yönetim Kurulu üye sayısı bu suretle tamamlandıktan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeler kendi aralarında boşalan yerlere aday olanlar arasından görev bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar.
5) Ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, genel kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
 
MADDE 22- GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLER
I-SENDİKA GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Sendika tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında Genel Başkan temsil eder. Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Sendika bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak bütün komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir. 
b) Genel Başkan, sendikadaki bütün büroların amiri olup, şubeler dahil her türlü çalışmaları denetim ve tetkike yetkilidir.
c) Sendika adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunma yetkisi Genel Başkana aittir. Yönetim Kurulu kararına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği beyanattan bizzat sorumludur.
d) Genel Sekreter ile birlikte tüm yazışmaları, mali sekreter ile birlikte bütün muhasebe ve muamelat evrakını imza eder.
e) Denetleme Kurulu raporunu ilk Yönetim Kurulu toplantısına getirmekle görevlidir. 
f) Sendika yayın organının sahibidir.
II- SENDİKA GENEL SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Sendikanın her türlü yazışmalarını yapmak, haber almak, sendikanın ilke ve amaçları ile ilgili yayın, araştırma ve istatistikleri derlemek, yapılacak toplu iş sözleşmelerine esas olacak bilgileri toplamak, hazırlamak ve yürütmekle görevlidir.
b)  (a) bendinde söz konusu edilen konularla ilgili servisler genel sekreterliğe bağlıdır.
c)  Kendisine bağlı büroların düzgün çalışmalarını düzenler.
d)  Sendika bünyesinde istihdam edilen elemanlar ile ilgili olarak yönetmelik ve varsa toplu iş sözleşmesinin tatbikatından sorumludur.
e)Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve kurula getirmekle görevlidir.
f) Genel Başkanın ve sendika organlarının almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirir.
g) Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda görev ve yetkilerine sahiptir.
h) Sendika tarafından tutulması zorunlu olan defter ve kayıtların tutulmasını sağlamakla ve takip etmekle görevlidir.
III- SENDİKA GENEL MALİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak,
b) Mali muvazeneye, tanzim edeceği gelir, gider tablosu ile mizanlarla her ayın sonunda Yönetim Kuruluna sunmak,
c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektirdiği gibi yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek,
d) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak,
e) Şubelere zamanında sarf avanslarının gönderilmesi ve sarfların gözetim ve denetimini yapmak,
f) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,
g) Sendika hesaplarının her ay iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak, Yeminli Mali Müşavir denetiminin zamanında ve usulüne uygun yapılmasını sağlamak,
h) Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak,
ı) Genel Kurul kararı uyarınca, sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda Yönetim Kurulundan yetki almak, önerilerde bulunmak,
i) Tahsil, tediye mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Başkanla birlikte imza etmek, Genel Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan Yönetim Kurulu üyesi ile imza işlerini yürütmek,
j) Genel Kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlamak, yeminli mali müşavir raporunu hazırlatmak ve Sendika Yönetim Kuruluna sunmak,
k) Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 10 gün içinde Yönetim Kurulunca belirlenecek bankalara yatırmak, 
l) Sendika Yönetim Kurulunun bilgisi dışında sendika şubelerinde ve sendikanın kasasında Sendika Yönetim Kurulunca belirlenenden fazla avans ve para bulundurmamak.
m) Sendika Yönetim Kurulu üyelerinin 6356 sayılı Kanunun 29.Maddesi uyarınca düzenleyip Notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sahifesine yazmak ve bu belgeleri Denetçilere vererek, Yönetim Kurulu karar defterini denetçilere imzalatmak,
n) Yasa gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak bildirmek ve göndermek, 
o) Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak,
p) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca sendika aidatının kesilmesi için sendika şubeleri tarafından işverenlere gönderilecek üye işçilerin listelerinin zamanında işverenlere gönderilmesini sağlamak ve işverenlerce sendika aidatının üye ücretlerinden kesilip zamanında sendikaya gönderilmesini temin için her türlü işlemleri yapmak,
r) Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilen sair görevlerini yerine getirmek,
IV- SENDİKA GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Eğitim programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
b) Yönetim Kurulunca onaylanan programın uygulanmasını sağlamak,
c) Sendikanın tüzüğü ve kanun esaslarına göre yapabileceği sosyal faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, karar altına alınan faaliyetleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak,
d) Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak,
e) Eğitim seminerlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde, her türlü araştırmaların yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlamak, sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap vb. yayınlar ile web sitesi, sosyal medya yoluyla üyelerin eğitilmesini temin etmek,
f) Kendisine bağlı büro personel ve uzmanları yönetmek ve düzenli çalışmalarını sağlamak,
g) Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütür ve yetkileri kullanır.
V- SENDİKA GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak,
b) İşçilerin üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemleri gözetmek, sendikanın üyelik arşivini düzenlemek, bu işle ilgili görevleri yönetmek, üye envanterlerini çıkarmak, üyeliği kesinleşen işçinin mevzuat gereğince elektronik bir biçimde üyeliğe kabul işlemini gerçekleştirmek.
c) Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için Yönetim Kuruluna rapor hazırlayarak sunmak,
d) Şubeler için delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olmak,
e) Sendikanın faaliyet sahası içindeki işyerlerinde çalışan işçilerin sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlamak,
f) Sendika temsilcilerinin atanması konusunda Şube Başkanları ile istişarede bulunmak suretiyle Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
g) Örgütlenen işyerlerindeki işçilere, örgütlenmenin faydalarını anlatan kitap, broşür ve bildiri gibi basılı yayınların ve web siteleri ile sosyal medya sayfalarının hazırlanmasını ve dağıtımını sağlamak veya bizzat toplantılar düzenleyerek örgütlenmenin faydalarını anlatmak, Örgütlenme hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda Genel Başkanla birlikte mesai harcamak.
 
MADDE 23- SENDİKA DENETLEME KURULU
1) Denetleme Kurulu, genel kurul tarafından ve Tüzüğün 18. maddesinde sayılan niteliğe sahip delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Denetleme Kurulunun görev süresi 4 yıldır. Denetleme Kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler.
2) Denetleme Kurulu üç ayda bir sendika merkezinde toplanıp, sendika çalışmalarını denetlemeye mecburdur. Denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden 3 denetçinin bir araya gelmesi şarttır. Denetleme Kurulu kararını oy çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
3) Denetleme Kurulu toplantılarına yalnız asil üyeler katılırlar. Asil üyelerden bir veya birkaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde Denetleme Kurulu başkanı yedek üye seçimindeki en çok oy alandan başlamak suretiyle sırayla yedekleri göreve çağırır.    
4) Denetçiler, denetimlerini sendika merkezinde yaparlar, sendikaya ait evrak veya defterleri sendika merkezinden dışarıya çıkaramazlar.
5) Denetleme Kurulu, sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimini yapar, ara raporunu sendika başkanlığına verir. Devre sonu raporunu da Genel Kurula sunar.
6) Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler. 
7) Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine şubelerde gerekli idari ve mali denetimi yapar.
8) Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.
9) Sendika tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerini yapar.
10) Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında sendikanın mali işlerinde, usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu Yönetim Kurulu başkanlığına bir raporla birlikte bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere lüzum gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiil veya fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini ister.
11) Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun bu isteğini kabul etmemesi yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde, denetleme kurulu yönetim kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını isteyebilir.  
12) Görevden bu yolla el çektirilenlerin Genel Kurulca görevlerine iade veya sendikadan ihraçlarına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret ve hak, sosyal hakları sendikaca ödenir.
13) Sendikada ihracına karar verilenler hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine de başvurulur.
 
MADDE 24- DİSİPLİN KURULU
1) Sendika Disiplin Kurulu, Sendika Genel Kurulu tarafından tüzüğün 18. maddesinde sayılan niteliğe sahip delegeler arasında gizli oyla seçilen 3 asil üyeden meydana gelir. Aynı sayıda yedek üye de seçilir. Disiplin Kurulunun görev süresi dört yıldır. Disiplin Kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler.
2) Disiplin Kurulu asil üyelerinden bir veya bir kaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Disiplin Kurulu başkanı yedek üyelerden en çok oy alandan başlamak üzere göreve çağrılır.
3) Disiplin Kurulu her altı ayda bir olağan olarak toplanır. Ayrıca, Yönetim Kurulunun veya Disiplin Kurulu başkanının çağrısı ile gerektiğinde olağanüstü olarak da toplanabilir. Kurulun toplanabilmesi için en az 2 kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak, kurulun iki üye ile toplandığı ve oyların eşit olduğu durumlarda durum üçüncü üyeye yazılı olarak bildirilerek oyu sorulur. Üçüncü üyenin oyunu bir sonraki toplantıya dek bildirmemesi halinde ise Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Disiplin Kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra kararını gereği yapılmak üzere Sendika Başkanlığına sunar.
4) Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika ve sendika şubesi yöneticileri hakkında soruşturma yaparak uyarı, kınama veya geçici olarak işten el çektirme cezalarından birini verir, yapar ve sonucunu Genel Kurula ve diğer ilgililere bildirir. 
5) Disiplin kurulu, sendika şubesi disiplin kurulları tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerince itirazen incelenmesi istenilen şube disiplin kurulu kararlarını inceler, sonucunu gereğinin yapılması için sendika şubesi başkanlığına gönderir. 
6) Disiplin Kurulu, şube disiplin kurulları tarafından sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler, görüşünü de belirleyerek Genel Kurula sunar.
 
MADDE 25- ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI
Şubeler, Genel Kurul kararı veya Genel Kurulun yetki vermesi halinde Sendika Yönetim Kurulu Kararı ile kurulur, bir diğeriyle birleştirilebilir veya kapatılabilir. Genel Kurulun bu yoldaki kararları Sendika Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.
Şube Teşkilatı bulunmayan yerlerde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışıp da sendika üyesi olan işçiler, önce Sendika Genel Merkezi bünyesine alınırlar. Daha sonra, Sendika Yönetim Kurulu kararı ile işyerinin bulunduğu coğrafi bölge içinde bulunan en yakın şubenin, bu bölgede şube bulunmadığı takdirde, işyeri adresinin mevcut şubelere uzaklıkları ve temsilde adalet kriterleri de dikkate alınarak işyerine en yakın şubenin ya da sendika genel merkezinin bulunduğu mahaldeki en büyük şubenin faaliyet sahası içine alınır.
 
MADDE 26- ŞUBE GENEL KURULLARININ OLUŞUMU
1) Şube Genel Kurulu şubenin en yüksek ve yetkili organıdır.  Şube genel kurulları;
a) 150 ve daha az sayıda üyesi bulunan sendika şubeleri için işyerlerinde çalışan üyelerden, 
b) 151ile 300 arasında üyesi bulunan sendika şubeleri için, Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asil üyeleri dahil toplam 75 delegeden,
c) 301 ve daha fazla sayıda üyesi bulunan sendika şubeleri için, Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asil üyeleri dahil toplam 100 delegeden,
oluşur.
2) Şube Genel Kurulu Delege seçimleri, Genel Kurulca belirlenen esaslara göre ve işbu Anatüzük Eki niteliğinde olan seçim yönetmeliği uyarınca yapılır.
 
MADDE 27- ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI ESASLARI
1) Şube Genel Kurulu en geç dört yılda bir Sendika Yönetim Kurulunun mutabakatını almak koşulu ile ve Sendika Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce olmak üzere, şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, şube yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır.
2) Şube Yönetim Kurulu kararı ve Sendika Yönetim Kurulunun mutabakatını almak koşulu ile Şube Genel Kurulu 4 tam yıl dolmadan da toplanabilir. Ancak, bu şekilde belirlenecek Genel Kurul toplanma tarihinin, 4 tam yılın dolduğu tarihten geriye doğru 5 aylık zaman dilimi içerisinde olması gerekir.
3) Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul toplantısının gündemi yer, gün ve saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar en az on beş gün önce o mahaldeki yetkili seçim kurulu başkanlığına yazı ile bildirilir.
4) Şube Genel Kurullarının toplantı esas ve usulleri ile karar nisabı hakkında sendika genel kurulları için uygulanan usuller uygulanır. Şube Yönetim Kurulu, bağlı bulunduğu İlçe Seçim Hakimliği’ne Genel Kurul dosyasını teslim ederken, seçim sonuçlarını gösteren mazbatada aynı organlarda eşit oy alanların sıralamasının kura ile yapılmasını talep eder.
5) Şube Genel Kurulunu yönetmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ve yeterince üyeden oluşan Divan seçilir. Divan seçimi açık oyla yapılır. Başkanlık Divanı, delegeler arasından, Basın-İş Yönetim Kurulu, Türk-İş'e bağlı Sendikaların Merkez veya Şube Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya Türk-İş İl Temsilcileri arasından seçilir.    
 
MADDE 28- ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
1) Şube Yönetim Kurulunun kararı, Şube veya Sendika Denetleme Kurullarının teklifi üzerine, Sendika Yönetim Kurulunun onayı ile alınır.
2) Üye sayısı 150 ve daha az olan şubelerde üyelerin, üye sayısı 151 ve üzeri olan şubelerde delegelerin 1/5'nin noterden yazılı isteği üzerine, Sendika Genel Yönetim Kurulu'nun onayı ile altmış gün içerisinde toplanır. Talep tarihi itibariyle olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.
3) Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları üye sayılarının yedekleri dahil toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde, 27. maddedeki esaslar dahilinde toplanır.
4) Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.
 
MADDE 29- ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ
1) Şube genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
a) Organların seçimi,
b) Yönetim ve Denetleme Kurulları ile yeminli mali müşavir raporlarının görüşülmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası,
d) Sendika Genel Kuruluna delege seçimi,
e) Mevzuat ve tüzükle belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması,
2) Şube genel kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.
 
MADDE 30- ŞUBE YÖNETİM KURULU
1) Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla ve işbu Tüzüğün 18. maddesinde belirtilen niteliklere sahip, Genel Kurulu oluşturan üye veya delegeler arasından seçilir.
2) Buna göre Şube Yönetim Kurulu,
a) Şube üye sayısı, 500’ün altında olanlar için, 1 Başkan, 1 Sekreter, 1 Mali Sekreter olmak üzere 3 asil üyeden ve
b) Şube üye sayısı, 501 ve üzeri olanlar için, 1 Başkan, 1 Sekreter, 1 Mali Sekreter, 1 Eğitim Sekreteri, 1 Örgütlenme Sekreteri olmak üzere, beş asil üyeden
oluşur. Asil üye adedi kadar da yedek üye seçilir.
 
MADDE 31- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
1) Şubeyi temsil görev ve yetkisi Şube Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı tarafından kullanılır.
2) Kanunların, sendika tüzüğünün ve Sendika Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde şubenin yönetilmesi Yönetim Kuruluna aittir.
3) Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması, sarf ve yetkileri dahilinde bulunan harcamaların usulüne uygun olarak yapılmasının sağlanması ve bunların karara bağlanması, sarflarla ilgili kararların onaylı birer örneğinin sarf evrakı ile birlikte incelenmek ve gereği yapılmak üzere sarfın yapıldığı ayı takip eden ayın on beşine kadar sendikaya göndermek,
b) Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak, yeminli mali müşavir raporu ile birlikte delegelere veya üyelere göndermek ve uygun vasıtalarla yayınlamak,
c) Şube Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmak,
d) Şube hudutları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen her türlü işlemleri yapmak,
e) Şubede istihdam edilecek eleman için kadro açılmasını sendika yönetim kurulundan talep etmek,
f) Şube sınırları içinde ortaya çıkan her türlü sendikal uyuşmazlığın çözümü ile ilgili gerekli faaliyetleri göstermek, Sendika Genel Yönetim Kurulu'nun vereceği yetkiye ve Anatüzük ve yönetmelik hükümlerine istinaden Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine katılmak, toplu iş sözleşmesi taslak çalışmalarını yönetmek, bu çalışmaları Sendika Yönetim Kuruluna sunmak ve önerilerde bulunmak,
g) Sendika üyeliği için şubeye başvuran işçilerin üyeliklerinin kabul ve reddi hakkında karar verilmesini sağlamak üzere başvurunun, başvuru tarihini izleyen üç işgünü içinde sendikaya intikalini sağlamak, elektronik ortamda şubenin faaliyet alanı içerisindeki üyelik başvurularını ve üyelikten çekilme bildirimlerini takip etmek
h) Şube Temsilciler Kurulunu toplantıya çağırmak,
i) İşyeri sendika temsilcilerinin atanması, seçilmesi veya değiştirilmesi hususunda Sendika Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
j) Şube sınırları içinde kalan işyerlerinde çalışan üyelerin her türlü müracaatlarını incelemek, işverenler ve ilgili mercilerle ilişki kurarak sonuçlandırmaya çalışmak, mahalli temaslarında halledemediği konuları sendikaya intikal ettirmek,
k)  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca sendika aidatının kesilip sendikaya gönderilmesini sağlamak, üye işçilerin listelerini sendikaya göndermek,
l) Şube Genel Kurulunca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri ve Anatüzüğe ve iç mevzuata uygun olan görevleri yapmak.
 
MADDE 32- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
1) Şube Yönetim Kurulu ayda bir olağan olarak toplanır. Şube Başkanı veya yokluğunda kendisine vekalet eden Şube Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapar.
2) Şube Yönetim Kurulunun toplantı sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyenin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar olunur. Oylamanın gizli veya açık yapılması Şube Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Şube Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılmaları halinde tüzüğün 21. maddesi hükümleri uygulanır.
 
MADDE 33- GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLERİ
I-ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:
Şubeyi Şube Başkanı temsil eder. Şube Başkanı Şube Yönetim Kuruluna ve şubede kurulacak komisyonların başkanlığını Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.
Şube Başkanı şubedeki bütün büroların amiri olup, her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkike yetkilidir.
Şube Sekreteri ile Şube yazışmalarını, Mali Sekreter ile muhasebe ve muamelat evrakını imza eder. Şube Başkanı, Şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.
II-ŞUBE SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır.   
Şube muamelatının yürütülmesi, şube bürolarının yönetimi Şube Sekreterine aittir.
Şube Yönetim Kurulunca ve Şube Başkanı tarafından verilecek sair görevleri yerine getirir.
Şube tarafından tutulması gereken defterlerin tutulmasından ve takibinden sorumludur.
III-ŞUBE MALİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Şubenin mali konulardaki bilcümle işlemlerini kanun ve tüzük hükümleri ile sendikanın yetkili organlarının talimatları halinde yürütür.
Şube Yönetim Kurulunca ve Şube Başkanı tarafından verilecek sair görevleri yerine getirir.
IV-ŞUBE EĞİTİM VE ÖRGÜTLENME SEKRETERLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Sendikaca tespit edilecek eğitim ve örgütlenme programlarının uygulanması için verilecek görevler ile Şube Başkanı tarafından konuları ile ilgili olarak verilecek diğer görevleri yerine getirirler.
 
MADDE 34- ŞUBE DENETLEME KURULU
1) Şube Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından tüzüğün 18. maddesinde sayılan niteliğe sahip üye veya delegeler arasından seçilen 3 asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.
2) Denetleme Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunun çalışma şeklini düzenleyen tüzüğün 23/a maddesi hükümlerine kıyasen çalışır.
3) Şube Denetleme Kurulu Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
4) Sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimini yapar, ara raporunu Şube Başkanına verir. Devre sonu raporunu da Şube Genel Kuruluna sunar.
 
MADDE 35- ŞUBE DİSİPLİN KURULU
1) Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından tüzüğün 18. maddesinde sayılan nitelikleri haiz üye veya delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 asil üyeden meydana gelir. Aynı sayıda yedek üye de seçilir.
2) Şube Disiplin Kurulu Sendika Disiplin Kurulunun çalışması ile ilgili tüzüğün 24. maddesi hükümlerine kıyasen çalışmalarını yürütür.
3) Şube Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar ve uyarı veya kınama cezalarından birini verir, sonucunu Şube Genel Kuruluna ve diğer ilgililere bildirir.
4) Şube Disiplin Kurulu sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı raporları sendikaya gönderilmek üzere Şube Başkanına sunar.
 
MADDE 36- ŞUBE FAALİYETLERİNDE UYULACAK ESASLAR
Sendika şubeleri, sendikanın genel ilke ve prensiplerini zedeleyecek faaliyet ve beyanda bulunamazlar.
 
MADDE 37- SEÇİMLERDE UYULACAK ESASLAR
Sendikanın ve şubelerinin zorunlu organlarına, 6356 sayılı Kanun, Anatüzük ve Genel Kurulda kabul edilen işbu Anatüzük eki niteliğindeki Delege Seçim Yönetmeliği’nde belirlenen esaslar dahilinde serbest, eşit, gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre delege veya üye seçimi yapılır.
Genel Kurul dışındaki zorunlu organlara seçilen asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.
 
MADDE 38- BAŞKANLAR KURULU
1) Başkanlar Kurulu, Şubelerin Şube Başkanı, Şube Sekreteri ve Sendika Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. 
2) Kurula Sendika Genel Başkanı veya tayin edeceği vekili başkanlık eder. Sendika Başkanlar Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine en geç altı ayda bir, lüzumu halinde daha fazla sayıda toplanır. 
3) Başkanlar Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Şubelerin sorunlarını görüşür ve bu konuda tavsiyelerde bulunur. 
b) Toplu iş sözleşme çalışmalarının düzenlenmesi ve uygulanması hakkında görüşlerini bildirir. 
c) Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alarak, çalışmaları daha rasyonel hale getirmek için tavsiyelerde bulunur. 
d) Çalışma hayatını ilgilendiren yasa, tasarı ve diğer mevzuat üzerinde görüşlerini ortaya koyar. 
e) Sendikanın politikası hakkında istişarede bulunarak görüşlerini açıklar.
f) Şube ilişkileri ve ortak konular hakkında şubeler arası dengeyi sağlayıcı önerilerde bulunur. 
g) Başkanlar Kurulunca ortaya konulacak görüşler, özel bir deftere kaydedilir ve imzalanarak muhafaza edilir. Bu kararlar Sendika Merkez Yönetim Kurulunca değerlendirilir.
 
MADDE 39- SENDİKA DANIŞMA ORGANLARI
I. GENEL TEMSİLCİLER KURULU 
1) Sendikanın toplu sözleşme imzaladığı işyerlerinde görevlendirilen temsilcilerden 
oluşur. Sendikanın genelini ilgilendiren, geleceğini etkileyecek acil ve önemli konularda veya eğitim maksatlı olarak Sendika Yönetim Kurulu tarafından zorunlu görülen hallerde yapılan çağrı üzerine toplanır. 
2) Kurula Genel Başkan yokluğunda Genel Sekreter Başkanlık eder. Alınacak kararlar teklif niteliğindedir ve Sendika Yönetim Kurulunun takdiri ile uygulanır.
II-KADIN VE GENÇLİK KURULLARI
1) Sendika Yönetim Kurulu, kadın veya genç üyeleri ilgilendiren konularda, kadın veya genç üyelere has sorunların çözümü için çalışmak, kadın ve genç işçilerin sendikaya üye kaydedilmesi ile ilgili plan ve proje üretmek, sendikanın gelecek nesil yönetici ve temsilcilerinin yetişmesi için eğitimler düzenlemek, proje, plan ve program dahilinde çalışacak Kadın Kurulu veya Gençlik Kurulu kurabilir. 
2) Kurul üyeleri, sendika üyesi kadın veya genç işçiler arasından görevlendirilir. Gençlik Kurulu üyesi olabilmenin üst yaş sınırı 29’dur.
3) Kurulların Başkanlığı, Genel Başkan tarafından yapılır. 
4) Hazırlanacak çalışma ve eylem planları Sendika Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Onaylanan çalışma ve eylem planları Genel Yönetim Kurulu gözetiminde kurul üyeleri tarafından hayata geçirilir.
 
MADDE 40- ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI
I-ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU
1) Sendika Yönetim Kurulu tarafından şube sınırları içinde görevlendirilen temsilcilerden oluşup, istişari nitelikte kararlar alır. Temsilciler Kurulu Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine ayda bir olağan olarak toplanır. Zorunlu veya lüzumlu hallerde Şube Yönetim Kurulu temsilcileri meclisi olağanüstü toplantıya çağırabilir.
2) Temsilciler, şube sınırları içindeki bölge ve ünitelerde görev yapmak üzere Şube Yönetim Kurulunun teklifi ve Sendika Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilebilirler.
3) Temsilcilerin görev ve yetkileri Sendika Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, onaylanan yönetmelikle belirlenir.
II-KADIN VE GENÇLİK KURULLARI
1) Sendika veya Şube Yönetim Kurulu, kadın veya genç üyeleri ilgilendiren konularda, kadın veya genç üyelere has sorunların çözümü için çalışmak, kadın ve genç işçilerin sendikaya üye kaydedilmesi ile ilgili plan ve proje üretmek, sendikanın gelecek nesil yönetici ve temsilcilerinin yetişmesi için eğitimler düzenlemek, 8 Mart Haftası,  19 Mayıs haftası vb. özel gün ve haftalar için sosyal etkinlikler düzenlemek vb. faaliyetler için bir proje, plan ve program dahilinde çalışacak Şube Kadın Kurulu veya Şube Gençlik Kurulu kurabilir. 
2) Kurul üyeleri, Şube sınırları içinde kalan işyerlerinde çalışan kadın veya genç üyeler arasından görevlendirilir. 
3) Kurul Başkanlığı, Şube Başkanı tarafından yapılır. 
4) Hazırlanacak çalışma ve eylem planları Şube, sonrasında Sendika Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Onaylanan çalışma ve eylem planları Şube gözetiminde kurul üyeleri tarafından hayata geçirilir.
 
MADDE 41- SENDİKANIN GELİRLERİ
1) Sendika Anatüzüğünün 7. Maddesinde belirtilen ve üyelerden alınacak üyelik aidatı,
2) Sendika Anatüzüğünün 7. Maddesinde belirtilen dayanışma aidatı,
3) Sendika tarafından yapılacak faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
4) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun bağış alınamayacağını belirlediği kurum ve kuruluşların dışında yapılan bağışlar,
5) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlar, Sınai ve Ticari Kuruluşlara yapılan yatırımlardan elde edilecek kazançlar, eğitim tesislerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ve sair gelirler,
6) Sendikanın gerek şahsen ve gerek üyeleri adına, gerek üyelerin bizzat Anatüzüğün 20/15. Maddesi gereğince açtığı ve açılan davaların sonunda ilanda belirtilen meblağ, harç ve masraflarının tahsilinden elde edilen gelirlerden ibarettir.
 
MADDE 42- SENDİKANIN GİDERLERİ
1) Sendika, amaçları ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz ve bağışta bulunamaz.
2) Sendika, bütçesinde belirlenen oranda üyelerinin mesleki, hukuki ve sendikal eğitimi ile bilgi ve tecrübelerini arttırmak için harcamada bulunur.
3) Sendika, üyeleri ile çalıştırdığı kişiler dahil hiç kimseye borç veremez.
4) Sendika, envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz.
 
MADDE 43- BÜTÇENİN DÜZENLENMESİ
1) Bütçe, Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır. Genel Kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini alır.
2) Bütçe, dört yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır.
3) Bütçede her türlü harcamalar, ücretler, menkul ve gayrimenkul mal karşılıkları ayrı ayrı gösterilir.
4) Bir önceki Genel Kurul tarafından kabul edilen bütçenin 3. yıl bütçesinin sona erdiği tarihten başlayarak yapılacak ilk genel kurul sonunda yeni seçilen yönetim kurulunun fiilen göreve başlayacağı tarihe kadar geçici bütçe tanzim etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.
 
MADDE 44- SENDİKACA TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR
1) Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya, kayıtları tutar ve fişleri düzenler.
a) Üye kayıtlarına, yeni üyeliklere ve sona eren üyeliklere ilişkin listeler,
b) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu karar defterleri,
c) Gelen ve giden evrak kayıt defteri ile zimmet defteri,
ç) Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,
d) Aidat kayıtları, yevmiye ve envanter defterleri ile defteri kebir,
e) Gelir ve giderlere ilişkin kayıt ve defterler ile bunların saklanmasına mahsus dosyalar,
f) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzemenin kaydedildiği demirbaş defteri,
g) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 30. Maddesi ve bu madde uyarınca çıkarılan yönetmelik kapsamındaki diğer defter ve kayıtlar,
2) Yukarıda yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde notere tasdik ettirilir.
3) Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.
4) Sendika defter ve belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadır.
 
MADDE 45- MAL BİLDİRİMİ
Sendika ve Sendika şubelerinin başkanları ve yöneticileri, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 29. Maddesinin 4 üncü fıkrası çerçevesinde Mal bildiriminde bulunurlar.
 
MADDE 46- MAL İKTİSABI
Sendika, amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir.
 
MADDE 47- YASAK FAALİYETLER
1) Sendika, Anayasa’da belirlenen Cumhuriyetin ilkelerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz. 
2) Sendika, amaçları dışında faaliyette bulunamaz. Siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamaz.
3) Belediye Başkanlığı ve milletvekili seçimlerinde aday olan yöneticilerinin görevleri adaylık süresince askıda kalır ve sendika organlarındaki görevleri, Belediye Başkanı veya milletvekili seçilmeleri halinde son bulur.
4) Sendika ticaretle uğraşamaz.
5) Sendika elde ettiği gelirleri, üyeleri ve mensupları arasında dağıtamaz. Ancak grev ve lokavt süresince mevcut tüzük ve yönetmeliklerine göre üyelerine yapacağı yardımlar bu hükmün dışındadır.
 
MADDE 48- SENDİKANIN ÜYE OLDUĞU ÖRGÜTLER
Basın-İş Sendikası, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Uluslararası Sendika Ağı (UNI)’nin üyesidir. 
 
MADDE 49- ÜST ÖRGÜT TALİMATLARINA UYMA ZORUNLULUĞU 
Sendika şubeleri, Sendikanın, Sendika da Türk-iş Konfederasyonunun kanun ve tüzük hükümleri doğrultusunda vereceği talimatlara uymak zorundadır.
 
MADDE 50- ÜCRETLİ YÖNETİCİLİK
1) Sendika Yönetim Kuruluna seçilmiş olanlardan mesaisinin tamamını sendikaya harcama koşuluyla ve sendika yönetim kurulu kararı ile yeteri kadar ücretli yönetici çalıştırılabilir.
2) Şubelerde, mesaisinin tümünü Sendikaya harcamak suretiyle ücretli yönetici çalıştırılmasına, şubenin asgari kendi giderlerini karşılayacak nitelikte olması göz önünde bulundurularak Sendika Yönetim Kurulunca karar verilir.
 
MADDE 51-GÖREVLİLERİN ÜCRET, TAZMİNAT VE SOSYAL HAKLARI
1) Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları Genel Kurul tarafından tespit olunur.
2) Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret gündelik ve yollukların tavanı da genel kurul tarafından tespit olunur.
3) Sendika ve Sendika şubelerinde çalıştırılanların iş sözleşmelerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklarını tespite, sendika yönetim kurulu yetkilidir. Bu hususlar tahmini bütçede ve Genel Kurula sunulacak faaliyet raporunda gösterilir. Toplu İş Sözleşmesi hükümleri saklıdır.
4)  Sendika, yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, ücret ve izin haklarını garanti eder. Bu hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
5) Sendika, sendika şubesi, yönetim kurulu başkan ve üyeleri 30 gün yıllık ücretli izin hakları vardır.  
6) Sendika ve sendika şubesi yöneticileri ile sendikada görevlendirilen üyeler veya çalışanların görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazalardan dolayı ölümleri halinde mirasçılarına, en son aylık ücretinin beş katı tutarında, maluliyetleri halinde on katı tutarında sosyal yardım yapılır. İlgililerin kanunlardan doğan diğer hakları saklıdır.
7) Ücretli olarak sendika ve/veya şube yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinde görev alanların yeniden seçilmemeleri, seçime girmemeleri, emeklilik, maluliyet veya başka nedenlerle görevlerinden ayrılmaları veya alınmaları veya ölümleri halinde kendilerine veya varislerine, sendikadan aldığı çıplak brüt aylık ücretinin bir günlüğüne isabet eden tutarı ile kendisine ödenen sosyal yardımlar ile ikramiyelerinin brüt bir günlüğüne isabet eden tutarın toplamı üzerinden her türlü yasal kesintiler sendika tarafından ödenmek kaydıyla sendika ve sendika şubesinde geçen her yıl için (01.09.2007 tarihinden sonra Sendika Genel Merkezinde veya Şubesi’nde geçen hizmetler için uygulanmak üzere) net 30 günlük ücretleri tutarında hizmet ikramiyesi ödenir. Sendika Genel Merkezi ve Şubelerinde profesyonel görevde bulunan yöneticilerin bu çalışma sürelerine karşılık gelen hizmet ikramiyeleri, her Olağan Genel Kurul sonrasında hesaplanarak kendilerine ödenir ve çalışma sürelerine ilişkin hesaplar nihai olarak kapatılır. Yıldan az çalışmalar kıstelyevm hesabına göre hesaplanır. 
8) Sendika ve sendika şubelerinde personel, uzman ve müşavir olarak çalıştırılan kimselerin kıdem tazminatları kanun hükümleri esasları dahilinde beher hizmet yılı için 30 gün üzerinden sendikaca ödenir.
 
MADDE 52- BİRLEŞMEYECEK GÖREVLER
Sendikanın Genel Merkez veya Şube yöneticileri (Genel Kurul hariç zorunlu organlarda görev alanlar) sendika bünyesi içinde başka bir göreve seçilemez. Aksi halde, sendikadaki görevlerinden birini tercih eder. Bu tercihini bir ay içinde kullanmaması halinde son seçildiği görevi kendiliğinden düşer. 
Ancak bu hüküm, sendika organlarında profesyonel yahut amatör olarak görev yapan kişilerin aynı zamanda ikinci bir amatör göreve seçilmesine engel değildir.
 
MADDE 53- YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI
1) Sendika genel kurul toplantısına iştirak eden üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları bütçe talimatları doğrultusunda sendika tarafından ödenir.
2) Sendika yönetim, denetleme, disiplin kurulları üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısıyla varsa ücret kayıpları ile yollukları bütçe talimatları doğrultusunda sendikaca ödenir.
3) Sendika şubelerinin yönetim, denetleme, disiplin kurulları üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısıyla varsa ücret kayıpları ile yollukları bütçe talimatları doğrultusunda sendika şubesince ödenir.
 
MADDE 54-YURT DIŞINA GÖNDERİLME
Sendika Yönetim Kurulu üyelerinden, müşavir, uzman ve temsilcilerinden yurt dışında görevli olarak gönderilenlerin ücret ve yollukları bütçe talimatları doğrultusunda Sendikaca karşılanır.
 
MADDE 55-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Sendika Anatüzüğünde; işbu Anatüzüğün 17. Maddesinin 2. fıkrasındaki hükümlere göre; yapılacak değişiklikler, Valiliğe ve Bakanlığa bildirilir.
 
MADDE 56- FESİH VE TASFİYE
Sendikanın fesih kararını olağan veya olağanüstü genel kurulu alabilir. Fesih Kararı için karar yeter sayısı Anatüzüğün 15. Maddesinde belirtilen orandır. Sendikanın feshi halinde mal varlığı üyesi bulunduğu TÜRK-İŞ Konfederasyonu’na devredilir.
 
MADDE 57- SENDİKA KURUCULARI
Sendika kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları ve ikametgahları aşağıda gösterilmiştir.
TEKNİSYENLER SENDİKASI KURUCULARI
1-ŞÜKRÜ BAŞARSLAN, Matbaa İşçisi, Basın Mah. Mürettip Sk. No:28 ANKARA
2-MEHMET ÖZDER, Matbaa İşçisi, Akın Cad. Arat Sk. No:23 Yenimahalle/ANK.
3-ALİ ŞENTÜRK, Matbaa İşçisi, Başbakanlık Matbaası ANKARA
4-MUHLİS TANIK, Matbaa İşçisi, Bozkurt Matbaası ANKARA
5-AYHAN BAŞALP, Matbaa İşçisi, Güzel İstanbul Matbaası ANKARA
6-EROL ILDIRŞAHİN, Matbaa İşçisi, Aydınlıkevler Uzayan Sk. No:77 ANKARA
7-SÜLEYMAN KARATAŞ, Matbaa İşçisi, Basın Mah. Mürettip Sk.No:33 ANKARA
8-MUSTAFA ŞAHİN, Matbaa İşçisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi ANKARA
GAZETECİLER SENDİKASI KURUCULARI
1-ÜLKÜ ARMAN, Gazeteci-Muhabir, Kavaklıdere Yeşilyurt Sk.No:6/10 ANKARA
2-ZEKİ SÖZER, Muhabir, TRT Genel Müdürlüğü ANKARA
3-ÖZGEN ACAR, Gazeteci-Muhabir, Tuna Cad. Işık Apt.No:24/1 ANKARA
4-ERDOĞAN ÖRTÜLÜ, Gazeteci-Muhabir, Son Baskı Gazetesi  ANKARA
5-ATİLLA BARTINLIOĞLU, Gazeteci-Muhabir, Kızılay Gökdelen Kat:4 ANKARA
6-NURETTİN TEKİNDOR, Gazeteci-Muhabir, Çankaya 1.Yapı Koop. No:35/12 ANKARA
7-ERDOĞAN GÖRGEN, Gazeteci-Muhabir, Çankaya Basın Sitesi No:13 ANKARA
 
MADDE 58- YÜRÜRLÜK
Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikası (Basın-İş)’e ait olan bu tüzük,6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Geçici 1. Madde hükmüne dayanarak, 28/Ekim 2013 tarihinde yapılan Sendika Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değişiklikler 19-20 Eylül 2015 tarihlerinde yapılan 19. Olağan Genel Kurulunda onaylanarak, aynı tarihten itibaren yeni haliyle yürürlüğe girmiştir.

Son 10 Tüzük ve Yönetmelikler