TÜRK-İŞ'İN 1 MAYIS BİLDİRİSİ

EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, ADALET, EŞİTLİK, DEMOKRASİ ve DAYANIŞMA İÇİN
 1 MAYIS’TA     ALANLARDAYIZ
Bugün 1 Mayıs.
Bugün işçilerin uluslararası düzeyde mücadele, dayanışma ve birlikte hareket etme kararlılığı gösterdiği gün olarak kutlanıyor.
Bugün tüm dünyada emekçiler, emeğin uğradığı haksızlıklara karşı hep birlikte sesini yükseltiyor. Ülkesi, ulusu, ırkı, siyasal görüşü, dini, mezhebi, dili, cinsiyeti, yaşı, mesleği ne olursa olsun, yurdumuzda ve dünyanın dört bir yanında emekçiler bir araya gelip taleplerini haykırıyor.
Ekmek, barış, özgürlük için bir araya geldik.
Herkese ekmek…
Siyasal ve ekonomik demokrasi yoluyla özgürlük…
Adalet temeline dayalı toplumsal barış…
Çoğulcu ve özgürlükçü demokratik düzenin tüm kural ve kurumlarıyla ülkede egemen olması için bir araya geldik.
Yine alanlardayız.
Yine dünyaya ve ülkemize eşitliği, barışı, kardeşliği, özgürlüğü çağırıyoruz. Emeğin çıkarının savaşta değil, barışta olduğunu biliyor, savaştan yana hiç bir politikaya onay vermeyeceğimizi haykırıyoruz. Biz daha çok demokrasiyi herkes için istiyoruz, çünkü bunu hak ediyoruz.
Bugün 1 Mayıs 2014.
Dün, tüm dünyada emekçiler, kölelik koşullarında çalışmaya karşı çıkarken, 8 saatlik çalışma uğruna canlarını verirken, bugün, hala birçok ülkede, benzeri çalışma koşullarının var olmasını kabul etmiyoruz.
Ülkemizdeki güvencesiz çalışma biçimlerine, adaletsizliklere, işsizliğe, yoksulluğa karşı çıkıyoruz.  Sağlık ve eğitim, sosyal güvenlik hizmetlerinin paralı hale getirilmesine, sosyal devletin gün geçtikçe budanmasına karşı çıkıyoruz.
Bugün ülkemizde emek karşıtı yaklaşımlarla kıdem tazminatımıza göz dikiliyor; asgari ücret düşük tutuluyor; esnek ve kuralsız çalışma biçimleri egemen kılınmak isteniyor; taşeron işçiliğini yaygınlaştırma, işçiyi büro aracılığıyla kiralama planları yapılıyor; örgütlenen işçiler işten atılıyor; iş kazası adı verilen cinayetler durmak bilmiyor; özelleştirme adı altında talan sürdürülüyor; çocuklarımızın geleceği karartılmak isteniyor.
Şimdiye kadar uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla, işçiler, kamu emekçileri, emekliler, köylüler, esnaf, yani iktisaden güçsüz geniş halk kesimleri bedel ödemek durumunda bırakılıyor.  
Artık bu gidişe "dur” diyoruz.
Biz insana yakışır koşullarda çalışmak ve yaşamak istiyoruz.
Biz sosyal adalet, eşitlik ve refah istiyoruz. Tüm çalışanlar için insan onuruna yaraşır yaşama koşulları ve sendikal haklar istiyoruz.
Özgürlükçü, adaletli, barış içinde bir dünya ve ülke istiyoruz.  
Alanlardan yankılanan bu sesimiz iyi anlaşılmalıdır. Emekçilerin hak ve özgürlük taleplerine kulak verilmelidir. Emek karşıtı politikaların ekonomik refah ve toplumsal barış getirmeyeceği bilinmelidir.
1 MAYIS’TA ALANLARDAN BİR KEZ DAHA SESLENİYORUZ
·         Toplumsal barış ve huzurun sağlanması demokratikleşme ile mümkündür. Özgürlükçü ve çoğulcu bir demokrasi için gerekli adımlar ivedilikle atılmalı, uzlaşma, hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir.
·         Anayasa, katılımcı demokrasinin tüm kurum ve kurallarının sağlıklı işleyeceği bir yapıya kavuşturulmalıdır. 
·         Emekçilerin çıkarları savaşta değil barıştadır. Atatürk’ün "yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi rehber edilmelidir.
·         Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm kurumları hukuk devleti anlayışıyla hareket etmelidir. Basın, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.
·         "İnsan onuruna yaraşır iş” herkesin hakkıdır. İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi temel yaklaşım olmalıdır.
·         Taşeronlaşma engellenmeli, asıl işin taşeronlara yaptırılması uygulamasından ve bu uygulamanın yasalaştırılması girişimlerinden vazgeçilmelidir. Taşeron çalıştırmayla ilgili yargı kararları uygulanmalıdır.
·         Yıllardır geçici işçi statüsünde istihdam edilenler sürekli işçi kadrosuna alınmalıdır.
·         Cinayet haline gelen iş kazaları önlenmeli, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri artırılmalı, gerekli denetim yapılmalıdır.
·         Haksız işten çıkarmalar önlenmeli, iş güvencesi, işe iadeyi sağlayacak biçimde yeniden ve öncelikle düzenlenmelidir.
·         Kayıt dışı ekonomi, kayıt altına alınmalıdır.
·         Kıdem tazminatı işçiler bakımından vazgeçilmez ve tartışılmaz bir hak olarak kabul edilmelidir. Buna el uzatılması, ortadan kaldırılması ya da daraltılması yönündeki talepler gündeme dahi getirilmemelidir.
·         Asgari ücret insan onuruna yakışır bir biçimde ulusal düzeyde belirlenmelidir.
·         Esnek ve kuralsız çalışma biçimlerini yaygınlaştırma girişimlerine son verilmelidir.
·         Vergi adaletsizliği giderilmelidir.
·         Doğal yaşam korunmalı, ekolojik çevre tahribatına son verilmeli, genetiği değiştirilmiş GDO’lu ürünlerin tüketilmesi önlenmelidir.
·         Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılması sağlanmalıdır.
·         Öğrenim kurumları, demokratik yapının ve bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikte özgür bireylerin yetiştiği, istihdam edilebilirliği destekleyen yapıda olmalıdır.  
·         İnsan odaklı ekonomik ve sosyal politikalar uygulanmalıdır.
 
İşçiler, Kamu Emekçileri, Esnaf, Emekliler, İşsizler, Yoksullar, Kadınlar, Gençler, Öğrenciler
Güzel Yurdumuzun Emek ve Demokrasi Sevdalıları
 
1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ
TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN
 
Kaynak: www.turkis.org.tr
Son 10 Sendikal Hareketten Haberler