Mobbing Nedeniyle Psikolojik Tedavi Görüyorum, Ne Yapabilirim?

Bir şirkette muhasebe elemanı olarak çalışıyorum. Bütün işler benden alınarak başka bir çalışana verildi. Daha önce patron tarafından bizzat iletilen talimatlar, benden daha düşük pozisyondaki çalışanlar üzerinden iletilmeye başlandı. Benden düşük pozisyondaki çalışanlara oda verildiği halde ben masada çalışmak zorunda kaldım. Bu sebeplerle 3 aydır psikolojik tedavi görüyorum. Ne yapabilirim?
 
Tarafınıza uygulanan, "iş yerinde psikolojik şiddet" olarak ifade edebileceğimiz mobbing uygulamasıdır. Mobbing, kişinin işyerinde dışlanması ve ruh sağlığının bozulmasına sebebiyet verecek seviyede kötü muameleye maruz bırakılmasıdır. Mobbing, işyerinde gerçekleşen, bir veya daha fazla kişi tarafından, bir veya daha fazla kişiye, sistemli bir şekilde düşmanca ve ahlakdışı bir yaklaşımla, süreklilik gösteren bir sıklıkla, çok çeşitli sebepleri olabilen, kişiyi sindirme maksadıyla kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışları ifade ediyor. Mobbingle asıl hedeflenen kişinin onuru ve saygınlığıdır. Mobbing, sistematik şekilde ve bilinçli bir baskı yapmak anlamına gelirken, karşı tarafı pasifize etmek amacı taşımaktadır. Bu tanımlamaya, dolayısıyla yasaya, Yargıtay kararlarına ve hukuk öğretisine göre tarafınıza uygulanan davranışlar mobbing anlamına gelmektedir. Aynı şekilde, herhangi somut ve geçerli bir sebep olmadan sürekli şube değiştirmeye zorlanma, sürekli yeni görev ve sorumluluklar eklenerek kişinin kaldıramayacağı kadar iş yüklenmesi de aynı şekilde mobbing anlamına gelmektedir. Ulusal ve uluslararası mevzuatta mobbinge karşı yasal düzenlemeler mevcut olduğu gibi, Yargıtay kararları da mobbinge ilişkin düzenlemeler içermektedir. Borçlar Kanunu'nun 417. Maddesi'nde düzenlenen, "İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür" hükmü, patrona mobbing yapmamanın ötesinde, işçilerin mobbing davranışlarına maruz kalmasını önleme yükümlülüğü getirmiştir. Patronların alması gereken bu önlemler, Başbakanlık tarafından çıkarılan 2011/2 No'lu "İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Hakkındaki Başbakanlık Genelgesinde de şu şekilde ele alınmaktadır: "Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir. Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir." Bu durumda öncelikle iş akdini feshederek işten ayrılmanız halinde, haklı sebeple feshetmiş olursunuz. Kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra mobbing sebebiyle işverenden manevi tazminat talep etme hakkınız vardır. Zira ulusal ve uluslararası yargı kararları ve yasalara göre; mobbing sebebiyle meydana gelen psikolojik rahatsızlıklar tazminat için aranan zarar şartını oluşturmaktadır. Patronun, sizi mobbing davranışlarından birine dayalı sebeplerle işten çıkarması halinde de haksız sebeple işten çıkarılmış olacağınızdan, bahsedilen tazminatları talep etme hakkınız olacaktır. Tazminatlarınız tarafınıza ödenmediği takdirde, bu alacaklarınıza ilişkin bir dava açmanız durumunda, mobbing oluşturan davranışları duruma göre tanık, yazışmalar, psikolojik tedavinize ilişkin doktor raporları ve bilirkişi görüşleri gibi delillerle kanıtlamanız mümkündür. Mobbing oluşturan davranışlar çok çeşitli olabileceğinden ve psikolojik yanı ağır bastığından kanıtlaması güç olduğundan, her türlü delille mobbing unsuru davranışları kanıtlayabilirsiniz.
 
Kaynak: Sol Gazetesi 11.03.2014
Son 10 Sosyal güvenlik