İşçiden Fazla Çalışma Onayı Almayan İşveren İdari Para Cezasına Katlanır

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.

İşverenlerin, fazla çalışma yaptıracakları işçilerin onayını yada muvafakatini 4857 sayılı kanun gereği alması gerekmektedir. Bunun gerekçesi de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinin 7. fıkrasında vurgulanmıştır. Bu düzenlemeye göre;"Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.”4857 sayılı İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin"Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı”başlıklı 9. maddesinde de;"Fazla çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir.Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.”denilmektedir.

O halde bu yasal düzenlemelerden de vurgulandığı üzere, işverenlerinher takvim yılı başında,işyerlerinde fazla çalışma yaptıracakları işçilerin yazılı onayını ya da muvafakatini alma zorunluluğu bulunmaktadır.

2014 yılına ait Fazla Çalışma/Fazla Mesai Onay yazısını işçiden alınması gerekmektedir.

İlk işe girişlerde iş sözleşmesinde belirtilse bile,her yıl rutin olarak bu onay yazılarının işçiden alınarak özlük dosyalarında saklanması gerekir.

Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmelerinde, işçilerin işyerinde uygulanacak olan fazla çalışmalara onay verdiklerine ilişkin söz konusu bu hükümlerin,sadece iş sözleşmelerinin imzalandığı takvim yılı içingeçerli olacağını belirtmekte fayda görüyoruz.

ÖRNEK

A(A.Ş.) şirketinde işe giren Mehmet bey 15.05.2013 yılında işveren ile işçi arasında hizmet akdi sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu hizmet sözleşmesinde İşçi Mehmet Bey işverenin belirlediği zamanlarda Fazla çalışma yada fazla mesaili çalışmalara onay verdiğini sözleşmeyi imzalayarak geçerli kılmıştır. 

Bu anlamda söz verme 31.12.2013 tarihine kadar yürürlükte olacaktır.

01/01/2014 yılından itibaren işveren işçi Mehmet Bey’den 2014 yılı için Fazla Çalışma yada Fazla Mesaili çalışmalara karşı onay almalıdır.

Yargıtay bir görüşünde bu konuda yukarıdaki örneği destekleyen hüküm tesis etmiştir.

"Taraflar arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin "Özel Şartlar” başlığınıtaşıyan 8.2. maddesinde "işveren, gerekli gördüğü taktirde, işçi, iş saatleri dışında veyatatil günlerinde (bayram, genel tatil ve hafta tatili) çalışmayı kabul eder."kuralına yer verilmiş ise de, fesih tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu'nun 41.maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik uyarınca fazla mesai için her yıl yeniden işçinin muvafakatinin alınması gerekir. Bu nedenle, sözleşmede fazla mesai yapmaya davacının rıza gösterdiğine ilişkinhükmün ancak ilk yıl için geçerli olduğu kabul edilebilir…”denilerek, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmelerinde, işçilerin işyerinde uygulanacak olan fazla çalışmalara onay verdiklerine ilişkin onay hükümlerinin bulunması halinde dahi, söz konusu bu onayların yeni takvim yılı itibariyle yenilenmesi gerekliliğinin yasal önemine değinilmiştir. Yrg. 9. HD.’nin, 08.05.2006 tarih ve E: 2006/10028, K: 2006/13006 sayılı Kararı.

VEDAT İLKİ

 Kaynak:http://www.alitezel.com

 

 

Son 10 Çalışma Hayatından Haberler