BASIN-İŞ SENDİKASI GREV YÖNETMELİĞİ

 
MADDE 1 – AMAÇ
Bu Yönetmelik, BASIN-İŞ SENDİKASI tarafından alınacak grev kararlarının hangi esaslar dahilinde, nasıl uygulanacağını gösterir ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası ile bu Yasa kapsamında çıkarılan Yönetmelik hükümleri ile birlikte yürütülür.  
Yönetmeliğin amacı, grevin, yasal süreler, kurallar, toplum ve memleket menfaatleri göz önünde bulundurularak ve her halükarda grevci işçilerin menfaatlerine uygun olarak etkili ve onurlu bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
 
MADDE 2 – KAPSAM
Bu Yönetmelik yalnız, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılan ve uygulanmasına karar verilen grevlerde uygulanır.
 
MADDE 3 - YÜRÜTME ORGANI
Grevin, işbu Yönetmelik hükümleri ve usulleri çerçevesinde yürütümünden, yetki verilen Şube Başkanlığı sorumludur.

MADDE 4 -GREVİN BİLDİRİMİ
6356 sayılı Yasa uyarınca alınacak grev kararı; bu Yasa’da belirtilen süre içinde;

a) Karşı tarafa (işveren, varsa işveren teşekkülüne),
b) İşyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin, işletme toplu iş sözleşmesi için işletme merkezinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne gerekli tutanaklarla birlikte bildirilir.

MADDE 5 - GREVİN UYGULANMASI
Şube Başkanlığı Genel Yönetim Kurulu’ndan uygulama yetkisi aldıktan sonra bütün hazırlıkları ve çalışmaları tamamlar ve Genel Yönetim Kurulu’nun tayin edeceği zamanda greve başlar.
 
MADDE 6 - GREVİN OYLAMASINA HAZIRLIK
Greve karar verilen işyerinde çalışan işçilerin, grev oylamasını isteyen yazılı talebinin öğrenilmesi halinde, Şube Yönetim Kurulu, grev oylamasına gitmeden önce bütün işçileri bir yere toplayarak, o güne kadar toplu pazarlık sürecinde sendikanın işçilere sağlamak istediği kazanımlara karşı işverenin tutumunu ana hatları ile anlatır ve her halükârda o işyerinde grevin uygulanması yönünde oy kullanmaları için işçilere gerekli telkinlerde bulunur. Özellikle sendika tarafından verilmiş bir kararın işçilerin talebi ile durdurulması halinde bu durumun, işverenin cesaretini artıracağı, sendikayı uzun yıllar güçsüz ve tesirsiz hale getireceği anlatılır, işçilerin dikkatleri çekilerek oyların sendika lehine çıkması için çalışılır.

MADDE 7 -GREV OYLAMASININ YAPILMASI
Genel Yönetim Kurulu’nun veya yetki verdiği ilgili Şube yetkililerinin greve başvurma kararının ilgili işyerlerinde ilanından başlayarak 6 işgünü içinde, o işyerinde çalışan işçilerin 1/4’ünün yazılı talebi üzerine grev oylaması yapılır.
Grev oylaması işlemi, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne işletme toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta ise grev oylaması talebi, işletmenin her bir işyerinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne yapılır. Müracaatın yapılmasından başlayarak 6 işgünü içinde Görevli Makam, görevlendireceği memurların gözetimi altında ve işyerinde grev oylamasını gerçekleştirir. Görevli Makam, grev oylamasının gün ve saatini, iş saatleri dışında veya iş akışını kesintiye uğratmayacak şekilde belirler. Oy verme gün ve saati en az bir iş günü önceden işyerinde işçilerin görebilecekleri bir yerde ilan edilir. Grev oylaması, serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre yapılır. Oy sayımı sırasında sendika temsilcisi gözlemci olarak oy sayımına nezaret eder. 
Grev oylamasının sonucu üç nüsha olarak düzenlenecek bir tutanakta belirtilir. Tutanağın bir nüshası görevli makamda saklanır. Diğer nüshalar ise, işveren veya işveren sendikasına ve Sendikaya gönderilir.

MADDE 8 -GREV OYLAMASINA İTİRAZ
Grev oylamasına yapılacak itirazlar oylama gününden başlanarak 3 işgünü içerisinde iş davalarına bakmakla görevli mahkemeye yapılır. İtiraz, sözleşme, işletme toplu iş sözleşmesi ise işyerinin bulunduğu mahaldeki mahkemeye yapılır (Bu itirazlar 3 işgünü içinde kesin karara bağlanmaktadır).
 
MADDE 9 -GREV YÜRÜTME KURULU
Grevin ilanını takiben, Genel Merkez Yönetim Kurulu grev süresince görevlendirilmek üzere bir "Grev Yürütme Kurulu” teşkil eder. Bu Kurul, şube yönetim kurulunun denetiminde ve tayin edeceği bir başkanın sorumluluğunda çalışır. Kurul, asgari 3, azami 5 üye olmak üzere yeteri kadar kişiden oluşur.
 
MADDE 10 - GREV YÜRÜTME KURULU’NUN GÖREVLERİ
Grev Yürütme Kurulu;
a) Grevin idaresi için bir "Grev İdare Merkezi” tayin eder.
b) Komitelerin ve grevcilerin çalışmalarını idare ve kontrol eder.
c) Hukuki ve adli meseleleri takip eder. İlgili merciler nezdinde teşebbüse geçer.
d) Her gün toplanarak gelişmeleri görüşür. Aldığı kararları "Karar Defteri”ne işler.
e) İşçileri grev havasına ve psikolojisine önceden hazırlar. İş esnasında dayanışma ve birliği sağlar.
f) Bütün üyelerin ve ailelerin hazır bulunacağı şekilde toplantılar tertip eder. Bu toplantılarda olgun bir hava, birlik yaratmaya çalışır. Her türlü yasa dışı hareketleri ve bozguncu dış unsurları bertaraf etmeye çalışır.
g) Grevin kamuoyunda olumlu hava bırakması, halk ve diğer teşekküllerce desteklenmesi için çareler araştırır ve uygular.
h) Greve mali ve ayni yardım imkanları arar, yapılan yardım ve teberruları makbuz karşılığı teslim alır. Bu yardımların ne zaman, nerede kullanılacağını belirleyerek Mali Komiteye gerekli emirleri verir.
i) Genel Merkez Yönetim Kurulu ile daimi iletişim kurar.
j) Greve katılan işçilerin bir listesini tanzim eder; listelerde işçilerin çalıştıkları kısımlara göre isim ve soyadları, işyeri numaraları, sigorta numaraları doğru olarak belirtilir.
k) Kurul, komitelerden gelecek raporları ayrı dosyalarda muhafaza eder. Ayrıca Grev Yürütme Kurulu grevle ilgili faaliyetlerin en etkili şekilde organize edilmesi ve yürütülmesi için, kurulu teşkil eden üyelerden birinin yönetimi altında komiteler kurarak iş bölümü yapar. Kurulacak başlıca komiteler şunlardır:
1-Mali Komite,
2-Yardım Komitesi,
3-Grev Gözcülüğü Komitesi,
4-Eğitim ve Eğlence Komitesi,
Mahalli şartlara, grevin önem ve niteliğine göre bu komiteler arttırılabilir veya birleştirilebilir. Her komite üç ila beş kişiden oluşturulur, Grev Yürütme Kurulu’na yardımcı olmak, verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

1-MALİ KOMİTE:
a) Genel Yönetim Kurulu’nca tahsis edilen grev ödeneklerinin greve katılan işçilere dağıtımına yardımcı olur. 
b) Grev süresince yapılan sarflar Mali Komitece yapılır. Ancak yapılacak masraflar için daha önce Grev Yürütme Kurulu’nca karar alınması; geçerli belgelerle ispatlanması ve Grev Yürütme Kurulu Başkanı tarafından onaylanması şarttır.
c) Belge veya fatura temin edilmeyen küçük masraflar için Mali Komite tarafından bir masraf tutanağı tutulur ve Grev Yürütme Kurulu Başkanı’nın onayı alınır.
d) Grevle ilgili her türlü ihtiyaçların alımını yapar ve greve katılanlara dağıtır. Gelen malzemenin yerinde kullanılmasını sağlar. İleride tekrar kullanılabilecek durumda olan malzemeyi ve demirbaşı Grev Yürütme Kurulu’na teslim eder.
e) Gelir-gider defteri tutar. Gelen yardım para ise makbuz, ayni yardım ise bir tutanakla alınır. Bu deftere her nevi gelirler (teberru, ayni yardım gibi) ile yapılan bütün harcamaları gider yerine ve harcama kalemlerini belirterek işler.
Gelir-gider defteri görevli sayman tarafından imzalandıktan sonra Mali Komite Amiri ve Grev Yürütme Kurulu Başkanı tarafından onaylanır.
f) Grevle ilgili bir demirbaş kayıt defteri tutar.
g)Yapılacak harcamalar ve bunlara ait belgeler Sendika Sarf Yönetmeliği’ne aykırı olamaz.

2-YARDIM KOMİTESİ:
a) Grev Komitesi ve gözcülerinin ödevlerine yardım eder.
b) Grev gözcülerini yağmurdan ve soğuktan koruyucu tedbirler alır,  her türlü sıhhi malzemeyi tedarik ederek hazır bulundurur.
c) Grev Yürütme Kurulu’nun kararı dahilinde yeteri kadar vasıta bulundurur. Görevlilerin ve malzemenin nakliyesini sağlar.

3-GREV GÖZCÜLÜĞÜ KOMİTESİ:
a) İşyerinde grevin fiilen uygulanmaya başlamasıyla birlikte 6356 sayılı Yasa’nın 73’üncü maddesinde belirtilen işyerine giriş ve çıkış mahallerine konulacakları belirler.
b) İşyerinin giriş ve çıkış yollarını ve nakliye vasıtalarının durak yerlerini önceden tespit eder.
c) Grev gözcülerini (nöbetçilerini) seçer ve sayısını düzenler. Çalışmalarını kontrol eder.
d) Nöbet yerlerinde gelişen olayları ve grevin bütün safhalarını gün ve saatini belirtmek suretiyle kaydeder ve bu kayıtları bir rapor ekinde Grev Yürütme Kurulu’na verir.
e) İşveren tarafından başvurulacak grev kırıcı girişimlere ve grev kırıcılığına karşı gerekli tedbirleri alır. 
f) İşyerini her türlü tehlike ve sabotajlardan korumak için devamlı uyanık bulunur.

4-EĞİTİM VE EĞLENCE KOMİTESİ:
Greve katılan işçileri moral olarak takviye edecek tedbirleri alır. Grevcilerin istekleri ile yakından meşgul olur. 

MADDE 11 -GREV GÖZCÜLERİNİN VAZİFELERİ
a) Grev Gözcülüğü Komitesi tarafından kendilerine verilecek sözlü veya yazılı bütün emir ve talimatları harfiyen yerine getirmek,
b) Fiili müdahalede bulunmamak kaydıyla grevi tasvip etmeyen ve çalışmak isteyen işçileri tespit edip Komiteye zamanında haber vermek,
c) Grevin desteklenmesi yolunda gerekli propagandayı yapmak,
d) Greve katılmayan işçilerin kendi işlerinde çalışıp çalışmadıklarını denetlemek ve işyerine işçi alınıp alınmadığının tespitini yaparak Grev Gözcülüğü Komitesi’ne haber vermek.
e) İşverenin grev kırıcı her türlü davranışı karşısında daimi uyanık bulunmak ve buna dair haberi Grev Gözcülüğü Komitesi’ne bildirmek.
 
MADDE 12- GREV DIŞI KALACAK İŞÇİLER
Hiçbir suretle üretim veya satışa yönelik olmamak kaydıyla;
a) Niteliği bakımından sürekli olmasından teknik zaruret olan işlerde faaliyetin devamlılığını, 
b) İşyerinin güvenliği, makine ve demirbaşlarını, gereçlerini, hammadde, yarı mamul maddelerin bozulmamasını sağlayacak sayıda işçi greve katılamaz.
c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerine göre grevin dışında kalacak işçilerin niteliği ve sayısı toplu iş sözleşmesinde gösterilmişse, gösterilen işçilerin dışındakiler, toplu iş sözleşmesinde gösterilmemiş ve 6356 sayılı Yasa’nın 65. maddesindeki ilan keyfiyeti de işverence yerine getirilememiş ise, işçilerin tümü greve katılır.
İşveren veya işveren vekili greve katılmayacakları anlaşma sonucunda yazılı ilan eder ve bu ilanın bir örneğini toplu görüşmede taraf olan Toplu Pazarlık Komitesi’ne verir veya gönderir.
Bu ilanla tespit edilen greve katılmayacak işçi miktarına itiraz edilmediği takdirde ilan kesinleşir. İtiraz edilecekse mahalli İş Mahkemesi’ne 6 işgünü içinde itirazda bulunur. Bu karar kesindir.

MADDE 13 -GREV DIŞI KALACAKLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Grevde işyerinde kalacak işçilerin adedi toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilmemişse, işverenin işyerinde çok sayıda işçi bırakıp asgari bir ölçü de dahi olsa, üretim veya satış yapma arzusunu dikkate alarak, işyerinde bu işçilerin grev anında ne işler yaptığının dikkatle izlenmesi grevin başarısı için önemlidir; bu nedenle grev gözcülerinin yanı sıra tüm grevci işçilerinin sorumluluğu altındadır.
 
MADDE 14 -GREVDE İŞVERENİN YENİ İŞÇİ ALABİLMESİ HALİ
Grev uygulanmasında, hangi işçilerin yukarıdaki madde hükümlerine göre işyerinde çalışmaya devam edecekleri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nce 6 işgünü içinde tespit edilerek ilgili işverene bildirilir. Ancak Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullarında görev alanlar bu tespitte dikkate alınmazlar. Buna karşın, çalışmaya devam etmeleri zorunlu olan Genel Merkez ve Şube Yöneticilerinin işleriyle sınırlı olarak çalıştırılmak üzere işveren, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün yazılı iznini almak suretiyle yeni işçi alabilir.
 
MADDE 15 -GREV ÖDENEĞİ
Greve katılan üyeye ödenecek ücret ve ödeme usulü: Grevde bulunan işçilerin ödeneklerinin miktarının tespiti ve ödenmesinde Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkili olup, ödeneğin dağıtılmasında;
a) Genel Mali Sekreterlikçe özel bir grev ödeme bordrosu hazırlanır.
b) Ödeme gününden en az üç gün önce Grev Yürütme Kurulu’nca tanzim edilen listeler ödemede görevli Şube Yönetim Kurulu’na verilir.
c) Greve katılan işçilerin isimleri, çalıştıkları kısımlar itibariyle bu bordrolara doğru ve okunaklı bir şekilde işlenir.
d) Grev ödeneği verilebilmesi, sendika üyesi olup greve katılmış olmakla mümkündür.
e) Sendikanın üyesi olmayıp da greve katılan işçiye, ilgili Şube Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ne şekilde yardım yapılacağı belirlenir ve alınan karar doğrultusunda uygulamaya gidilir. 
f) Grev ödenekleri, hazırlanan bordrolara göre yapılır ve bu bordroların bir nüshası ilgili grevci işçiye imzalatılarak Genel Merkez’e gönderilir.
g) Grev ödeneğinin dışında Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile, ilgili şube emrine yeteri kadar avans verilebilir ve çeşitli grev giderleri bu avanstan karşılanabilir.
h) Grevde yapılacak bütün sarflar geçerli sarf belgelerine bağlanır. Geçerli olmayan belgelerin karşılığı ödenmez.

MADDE 16 -GREVİN SONA ERMESİ
Grevin sona ermesi, karşı tarafla anlaşılması halinde olur ve bu anlaşma bir tutanakla tespit edilerek Sendika Genel Merkezi tarafından işletme sözleşmeleri için işletmenin merkezinin bulunduğu mahaldeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne, işyeri toplu sözleşmeleri için ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nebildirilir. Varılan anlaşma ayrıca, Grevi bitirme kararı, karşı tarafa veÇalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne en geç ertesi gün işgünü bitimine kadar bildirilir.

MADDE 17 – ÖNGÖRÜLEMEYEN HUSUSLAR
Bu Yönetmelikte gösterilen hususların dışında grev süresince meydana gelecek olan yeni hadiseler için tedbir almaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 18 –DEĞİŞİKLİK 
İhtiyaç doğması halinde bu Yönetmelikte değişiklik yapma yetkisi, Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndadır.

MADDE 19 – YÜRÜRLÜK
Bu Yönetmelik, 6356 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesi hükmüne dayanarak, 28 Ekim 2013 tarihinde Anatüzük'te yapılan değişiklikler paralelinde 27 Kasım 2014 tarihli Sendika Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Basın-İş Sendikası’nın 19-20 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılan 19. Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilerek 19 Eylül 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Son 10 Tüzük ve Yönetmelikler