BASIN-İŞ İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YÜRÜTÜM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 
I.BÖLÜM
İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİKLERİ


MADDE 1 - KAPSAM VE YÜRÜRLÜK
1) İşbu Yönetmelik, Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikası (BASIN-İŞ)’in üyesi bulunan işyerlerinde sendikayı temsil yetkisi ile görevlendirilen işyeri sendika temsilcilerini (baş temsilci ve temsilcileri), bunları atamaya yetkili organları ve toplu iş sözleşmelerin yürütülmesinden sorumlu olanları kapsar.
2) İşbu Yönetmelik, Sendika Anatüzüğünün (2/3.), (3.), (4/1/g.), (20/22.), (31/i.), (40/I/3.) hükümleri ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun (24.), (27.) ve ilgili diğer Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
3) İşbu Yönetmelik, Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu (Merkez Yönetim Kurulu) tarafından yürütülür.

MADDE 2 - TEMSİLCİ SAYISI
Sendikaya üye işyerlerinde, 6356 sayılı Kanunun 27. maddesine göre;
a) İşçi sayısı 50’ye kadar olan işyerlerinde en çok                        1,
b) İşçi sayısı 51’den 100’e kadar olan işyerlerinde en çok           2,
c) İşçi sayısı 101’den 500’e kadar olan işyerlerinde en çok         3,
d) İşçi sayısı 501’den 1000’e kadar olan işyerlerinde en çok      4,
e) İşçi sayısı 1001’den 2000’e kadar olan işyerlerinde en çok    6,
f) İşçi sayısı 2000’den fazla olan işyerlerinde ise en çok             8,
temsilci atanır. Bunlardan biri baş temsilci olarak görevlendirilir.

MADDE 3 – TEMSİLCİLERİN ATAMA YÖNTEMİ
1) İşyeri sendika temsilcilerinin atamasında Sendika Anatüzüğü ve 6356 sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Ataması yapılacak temsilciler, ilgili Tüzük ve Kanun hükümleri uyarınca seçim veya doğrudan atama olmak üzere iki yöntemle ve ayrıca Yönetmeliğin 5. Maddesindeki kriterler dikkate alınarak belirlenir.  
2) Seçim veya doğrudan atama yönteminden hangisine başvurulacağına Şubeden gelecek öneriler, işyerindeki ilk toplu iş sözleşmesi olması, işyeri üye yapısı, işyeri geleneği veya işyerinde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Genel Merkez tarafından karar verilir. 
3) Seçim, her sözleşme döneminde sadece bir kez ve yeni dönem toplu iş sözleşmesi taslak çalışmaları başladığında yapılabilir. Dönem içinde görevden alınma, istifa, işyerinden ayrılma gibi nedenlerle boşalan temsilcilikler sadece doğrudan atama yöntemi ile doldurulur. 
4) Merkez Yönetim Kurulunun seçime karar vermesi halinde, şube önerisi dikkate alınarak belirlenecek seçim tarihi ve prosedürler Genel Merkez bildirimine uygun olarak Şube tarafından takip edilir.
5) Şube Yönetim Kurulu, seçim yapılmışsa seçim sonuçlarını, doğrudan atama yapılacaksa belirlediği aday veya adayları çekince veya önerilerini de ekleyerek bir yazıyla Genel Merkeze gönderir. Genel Merkez, Şubeden gelen bu yazı ve işbu Yönetmeliğin 5. Maddesindeki kriterleri dikkate alarak atayacağı baş temsilci ve temsilcileri belirler.

MADDE 4 – TEMSİLCİLERİN ATAMA ZAMANI VE BİLDİRİM 
1) Yönetmeliğin 3. Maddesine göre belirlenen işyeri sendika temsilcileri, 6356 sayılı Kanunun 27. Maddesine göre ve toplu iş sözleşme yetkisinin alınmasından itibaren en geç 15 gün içinde (ara dönemdeki atamalarda ise en kısa sürede) Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile atanırlar ve yeni temsilcilerin atandığı ana kadar görevlerinde kalırlar. 
2) Atama kararı en kısa sürede ilgili şube, işyeri ve işverenliğe yazıyla bildirilir. 
3) Dönem sonunda mevcut temsilcilerin görevlerine devam etmesine karar verilebilir. Bu durumda işverene yapılacak yazılı bildirim yeterlidir.

MADDE 5 - TEMSİLCİLERİN NİTELİKLERİ
1) İşyeri sendika temsilcilerinde aşağıda belirtilen nitelikler aranır:
a) Fiil ehliyetine sahip kişi olmak, 
b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûm olmamak,
c) Tüzük ve yönetmelik hükümlerini ihlal etmemiş olmak,
d) İlgili işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak
e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak
2) İşyeri Sendika Temsilcileri, işyerindeki birlik ve beraberliği, dayanışmayı, sendikaya güveni koruyup geliştirebilecek, üyeleri işveren nezdinde, sendika ve işyeri kurullarında, toplu iş sözleşmesi sürecinde temsil edebilecek, üye, sendika ve işverenle iletişim kurabilecek birikime sahip olmalıdır.
3) Seçim yapılması halinde seçime girecek adaylar, Anatüzüğün "Sendikanın Amacı” başlıklı 2. Maddesi ile "Sendikanın Çalışma Şekli” başlıklı 3. Maddesi uyarınca, seçim sürecinde yapacakları eleştirilerde yapıcı olmaya, dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde hareket etmeye özen gösterir. Seçim sürecinde toplu iş sözleşmesini, sendikayı, önceki temsilcileri karalayarak, işyerinde ikilik yaratarak veya hakaret, baskı ve sindirme yoluna başvurarak olumsuz propaganda üzerinden oy toplamaya çalışanlar, seçilseler dahi işbu madde gereği atanamazlar. 
4) Daha önce sendikal bağlılıkla veya ilkelerle bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu, sendika aleyhine çalıştığı veya Anatüzük ve yönetmeliklere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle doğrudan Merkez Yönetim Kurulu tarafından veya Şube Yönetim Kurulu veya Disiplin Kurulu Kararına dayanılarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından temsilcilik veya diğer sendikal görevlerinden alınmış olanlar, Merkez Disiplin Kurulunca "AF KARARI” alınmadığı sürece temsilcilik seçiminde seçilecek oy oranına ulaşmış olsa dahi temsilci olarak atanamaz. Af başvurusu Merkez Yönetim Kuruluna yapılabilir. Uygun bulunan başvurular Merkez Yönetim Kurulunca incelenmek üzere Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilir.
5) İşyeri sendika temsilcilerinin güvencesi konusunda 6356 sayılı Kanunun 24. Madde hükümleri ile işyeri toplu iş sözleşmelerinin ilgili madde hükümleri uygulanır.

MADDE 6 - TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ

1) Toplu İş Sözleşmesi ve İşyeri Uygulamaları Kapsamındaki Görevler:
a) Yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin uygulanmasını sağlamak, ihlalleri tespit etmek, uygulanması sırasında çıkan uyuşmazlık ve sorunları çözüme kavuşturmak,
b) Sendika üyelerinin, toplu iş sözleşmesinden, işyeri uygulamalarından, yasalardan, örf ve adetlerden doğan şikâyet ve makul taleplerini çözüme kavuşturmak, 
c) Genel olarak işçi-işveren ilişkilerinden, üyelerin amirleriyle veya kendi aralarındaki iş ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümüne çalışmak, 
d) Toplu iş sözleşmesi uyarınca işyerinde kurulan İSG, Disiplin, Yıllık İzin gibi kurullarda görev almak, üye ve sendikayı temsil etmek, üyelerin hak ve çıkarlarını korumak,
e) İşçilerin, bilgi ve becerilerinin arttırılması ve yetiştirilmeleri amacıyla, işverence işyeri içinde ya da dışında yapılacak eğitsel girişimlerde, verimlilik konusunda, işverene yardımcı olmak ve üyelerin bu gibi çalışmalara katılımlarını sağlamak, 
f) İşyerinin, özellikle de iş sağlığı ve güvenliği konusunda toplu iş sözleşmesinde ve mevzuatta öngörülen koşullara uygun bir işleyişe sahip olması, bunun sürdürülmesi ve işveren tarafının ve üyelerin bu konudaki kurallara eksiksiz uymalarını sağlamak,
g) İşbu Yönetmelik ve sendikadan yapılacak bildirimler doğrultusunda yeni dönem toplu iş sözleşmesi çalışmalarına katkı sağlamak

2) Üyelik ve Diğer Sendikal Çalışmalarla İlgili Görevler:
a) Sendikayı güçlendirmek, üyeler arasında birlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla dayanışma faaliyetleri yürütmek, sosyal faaliyetler planlamak, sendika tarafından kararlaştırılmış ve üye katılımı gerektiren her türlü eylem ve etkinliğe, sendikal faaliyete azami katılım sağlamak için çaba göstermek,
b) Varsa kapsamiçi sendikasız işçilerin sendikalı olması için gereken gayreti göstermek ve işe alınan yeni işçilerin sendika üyeliğini sağlamak; işyerine sendikal ortama ve iş arkadaşlarına uyum sağlamasına gayret göstermek; bu işçilere toplu iş sözleşmesi ve sendika konusunda bilgilendirme yapmak,
c) Dergi, bülten, broşür vb. sendika yayınlarını üyelere dağıtmak,
d) Sendikadan üyelerin bilgisine gönderilen yazı, duyuru, bildiri vb. dokümanları ilan tahtalarına asmak,
e) İşyerindeki sendikal ve sosyal faaliyetlerle ilgili haberleri, ölüm, evlenme, doğum vb. üye haberlerini vakit geçirmeden Sendika Genel Merkezine iletmek, 
f) Bunlardan başka sendikaca kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirmek
g) Toplu iş sözleşmeleri, Anatüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler gereğince, Şube veya Genel Merkez bünyesinde kurulan, komite, kurul ve çalışma ekiplerince kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, üyesi olması veya çağrılması halinde toplantılarına katılmak,
3) Temsilciler; Anatüzük, yönetmelikler ve Merkez Yönetim Kurulunca bildirilen sendika prensipleri dışında herhangi bir girişim ve çalışma içerisinde bulunamazlar.

MADDE 7 – TEMSİLCİLERİN ÇALIŞMA USULLERİ
1) İşyeri Sendika Baş temsilcileri, ilgili mevzuat, Anatüzük, tüzüğe ek işbu Yönetmelik ve diğer yönetmeliklerde ve toplu iş sözleşmelerinde sayılan temsilcilik görevlerinin yerine getirilmesinden birinci derecede sorumludur. İşveren karşısında üyeleri ve sendikayı temsil eder. Bu sorumluluğu yerine getirmede diğer sendika temsilcileri yardımcısıdır. 
2) Baş temsilci, işyeri sendika temsilcilerinin toplantılarına başkanlık eder. Çalışmalarını takip eder ve gerektiğinde onları yönlendirir. Baş temsilci, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi hükümlerini de dikkate alarak haftalık bir çalışma planı yapar. 
3) Baş temsilcinin olmadığı hallerde, işbu Yönetmelikle baş temsilciye yüklenen sorumluluklar diğer temsilcilerden biri tarafından üstlenilir.
4) Temsilciler, işyerindeki gelişmeleri takip eder, bilgi toplar, varsa üyelerin şikâyetlerini dinler, not alır ve fikir alışverişinde bulunmak üzere derlediklerini baş temsilciye bildirir.
5) Temsilciler, üyelerin işyerindeki şikâyetlerini çözmek için ilgili amir veya işveren vekili ile görüşür ve şikâyete konu sorunu çözmeye çalışır. Eğer sorun bu ilk kademede çözülemez ise, durumu baş temsilciye bütün ayrıntıları ile bildirir.
6) Baş temsilci, sendika temsilcilerinin veya kendisinin ilk kademede çözüme kavuşturamadığı şikâyetleri personelden sorumlu işveren vekili ile görüşür ve çözmeye çalışır. Bu kademede de çözüm sağlanamaz ise, sorun konusuna göre en kısa sürede Şube Başkanı veya ilgili sendika yöneticisi, avukatı veya uzmanına iletilir. 
7) Baş temsilci, sendika temsilcilik odasında bir "Temsilci Takip Defteri” bulundurur. Bu deftere, baş temsilci ve temsilciler günlük iş akışları içerisinde faaliyetlerini, kendilerine iletilen uyuşmazlıkları, işverenle görüştükleri konuları, çözüm bekleyen sorunları, yapılacakları, katılım sağlanan sendikal faaliyetleri vb. tarih ve isim belirterek işlerler. Bu defter sadece temsilcilerin erişimine açık olarak kilitli bir yerde muhafaza edilir.
8) Baş temsilci, temsilcilik faaliyetleri konusunda ilgili Şube Başkanına, sendika yöneticisine veya uzmanlarına düzenli bilgi verir. Şube tarafından organize edilecek Temsilciler Kurulu Toplantısı gibi toplantılarda işyerini temsil eder. Bu toplantı ve bilgilendirmelerde, üyelerin toplu iş sözleşmesi, dayanışma, örgütlü duruş ve sendikal bilinç, sağlık ve güvenlik, eğitim ve benzeri konularda varsa ihtiyaçları, öneri ve talepte bulunur.
9) Baş temsilci, temsilcilerle ve işyeri kurullarında görev alan üyelerle düzenli toplantılar düzenler. Toplantı sonuçlarını özet olarak temsilci defterine işler.
10) Baş temsilci, Genel Merkez veya Şubeden gelen yazı ve bildirimleri, temsilcilikten yazılan yazıları, toplu iş sözleşmesini, protokol vb. dokümanları bir dosyada muhafaza eder.
11) İşyerindeki herhangi bir konuyla ilgili son söz Baş temsilcinindir. Uyuşmazlık halinde arabulucu ve karar merci bağlı olunan Şube Başkanıdır.

MADDE 8 - GÖREVDEN ALMA, CEZA VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
1) Temsilciler, ilgili mevzuat, Anatüzük, tüzüğe ek işbu Yönetmelik ve diğer yönetmelik hükümlerine tabidirler. Bu hükümleri ihlal ettiği iddia edilen temsilcilerle ilgili olarak varsa;
a) Üyelerden gelen şikâyetler veya tanıklıklar, 
b) Şube Yönetim veya Disiplin Kurulları tarafından alınan karar, yazılı olarak bildirilen tespit veya öneriler, 
c) Merkez Disiplin Kurulu Kararı veya
d) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının tespit veya önerileri
Merkez Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Konu gerekli görülmesi halinde Merkez Disiplin Kuruluna sevkedilebilir. İnceleme veya soruşturmanın aleyhinde sonuçlanması halinde ve konunun önemine göre ilgili temsilciye Merkez Disiplin Kurulu tarafından ihtar, kınama veya görevden uzaklaştırma cezalarından biri verilebilir veya ilgili temsilci doğrudan Merkez Yönetim Kurulu Kararıyla görevden alınabilir.
2) Görevlerinde başarı sağlayamayan veya atandıktan sonra işbu Yönetmeliğin 5. Maddesindeki niteliklere haiz olmadıkları tespit edilenler ile bu sürede bu niteliklerden en az birini kaybedenler de işbu Maddenin 1. Fıkrasındaki süreç işletilerek Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile veya doğrudan Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılacak yazılı bildirimle temsilcilik görevinden alınırlar.


II. BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YÜRÜTÜM ESASLARI


MADDE 9 - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMALARININ BAŞLATILMASI
Merkez Yönetim Kurulu, işyerinin büyüklüğü, yetkinin gelme süresi, başvurulacak tarih vb. hususları dikkate alarak ve en geç Bakanlığa yeni dönem toplu iş sözleşmesi yetkisi için başvurduğu tarihte, yeni dönem toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin bilgilendirme yazısını İşyeri Sendika Temsilciliğine ve ilgili Şubeye göndererek süreci başlatır.

MADDE 10 - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KOMİTESİ
1) Toplu iş sözleşmesi taslağının hazırlanmasında ve işverenle yapılacak görüşmelerde, üyelerin beklenti ve taleplerini tespit edebilmek, süreçle ilgili üyelerin bilgilendirilmesini ve sürecin sendikal disiplin içinde yürütülebilmesini sağlamak için işyerinde İşyeri Sendika Temsilciliğine bağlı bir Toplu İş Sözleşmesi Komitesi kurulur. 
2) Toplu İş Sözleşme Komitesi, Anatüzük gereği bir karar alma mekanizması değildir. Komite, toplu iş sözleşmesi taslağının hazırlanması, teklif verme, görüşme, arabulucu, grev, imza süreçleri boyunca görüş alış verişi yapılan, sendika ve temsilcilik tarafından alınan kararların işyerinde azami katılımla ve disiplin içinde uygulanmasında ve süreç boyunca üyelerin bilgilendirilmesinde Temsilcilere yardımcı olan bir platform niteliğindedir. 
3) İşyeri Sendika Temsilciliği, Merkez Yönetim Kurulu tarafından gönderilen toplu iş sözleşmesi sürecinin başlatıldığına dair yazıyı aldığı tarihten itibaren en kısa sürede komiteyi kurar. Bu Komite şu üyelerden oluşur:
a) İşyerinde çalışan amatör yöneticiler,
b) Yıllık İzin kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Disiplin Kurulu gibi kurullardan birer temsilci, 
c) İşyerinin büyüklüğüne göre ve temsilciliğin ihtiyaç duyması halinde ve yukarıdaki bentlere rağmen temsil edilmeyen atölyelerden birer üye
4) Oluşturulan komite üyelerinin listesi, ad, soyad unvan belirtilerek bağlı bulunan şubeye ve Genel Merkeze bildirilir.
5) Komite toplantılarına, baş temsilci başkanlık ve sözcülük eder. Temsilciler komite çalışmaları ile ilgili baş temsilciye yardımcı olmakla mükelleftir. Gerek toplu iş sözleşmesi taslağının hazırlanması, gerekse görüşmelerle ilgili bilgilendirme amaçlı olarak, şube başkanı ve/veya sendika uzmanları komite ile toplantılar düzenleyebilir.

MADDE 11 - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KOMİTESİNİN GÖREVLERİ
1) İşyerinde geride bırakılan dönemde karşılaşılan sorunlar, yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, yeni ihtiyaç ve talepler doğrultusunda sendikanın temsilcilerle hazırladığı yeni dönem toplu iş sözleşmesi taslağı üzerinde öneriler geliştirir, tavsiyelerde bulunur, nihai teklifin hazırlanmasına katkı sunar. 
2) Sendikanın üyelerin yeni dönem toplu iş sözleşmesinden beklentilerine ilişkin görüşlerini almak amacıyla bir anket düzenlemesi halinde anket uygulamasına yardımcı olur. Bu durumda anket sonuçları sendika tarafından incelenerek makul bulunanlar toplu iş sözleşmesi taslağına eklenir. Anket sonuçları yapılacak komite toplantısında komitenin bilgisine sunulur, görüş ve önerileri alınır.
3) Komite üyeleri, Merkez Yönetim Kurulunun işverene toplu iş sözleşmesi çağrısını yapması ve ilk toplantı tarihinin belirlenmesinin ardından, sendikanın son toplu iş sözleşmesi teklifi ve toplu iş sözleşmesi prosedürü ile ilgili olarak üyelere genel bilgi verir. 
4) Komite ayrıca, bu yönetmeliğin 13. madde hükümleri kapsamında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, toplu iş sözleşmesi süreci boyunca çağrı yapıldıkça toplanarak durum değerlendirmesi yapar ve gelişmelerle ilgili, yazılı veya sözlü olarak üyeleri bilgilendirir.
5) Gereklilik hallerinde bilgilendirme toplantısına Şube Başkanı, Şube veya Genel Merkez Yöneticileri veya sendika uzmanları da katılabilir.

MADDE 12 - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİNİN YÜRÜTÜMÜ
1) Toplu iş sözleşmesi çalışmaları, Anatüzük hükümleri gereğince Sendika Genel Başkanı’nın sorumluluğunda ve Sendika Genel Sekreteri alanı içerisinde yürütülür. 
2) Sendika Genel Merkezi, toplu iş sözleşmesi taslağına ilişkin olarak şu adımları izler:
1.Adım: Şube ve/veya sendika temsilciliğinden gelen talep, öneri ve tavsiyeleri alır, değerlendirir, ilk taslağı oluşturur,
2.Adım: Şube ve/veya işyeri sendika temsilcileri ile ilk taslağı paylaşır, gerekli düzeltme ve eklemeleri yapar, 
3.Adım: Taslak, Toplu İş Sözleşmesi Komitesinin bilgisine sunulur, işyeri sendika temsilcileri ile yapılan değerlendirmelerin ardından komite üyelerinden gelen makul talep ve önerileri taslağa ekler, 
4.Adım: Toplu iş sözleşmesi teklifine nihai şeklini verir. 
3) Bir toplu iş sözleşmesi en az 2 sendika yöneticisinin imzalaması halinde geçerli olur. Bunlardan birinin en az Merkez Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır.

MADDE 13 -  TOPLU PAZARLIK HEYETİ
1) Toplu pazarlık heyetine esas olarak Genel Başkan, yokluğunda Genel Sekreter başkanlık eder. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilgili şube başkanı (yokluğunda şube sekreteri) katılır, ayrıca varsa o işyerindeki amatör Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri, işyeri baş temsilcisinden (yokluğunda bir temsilciden) oluşur. 
2) İşletme toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılacak heyet ise yine ilgili işletmenin bağlı olduğu şube başkanından (yokluğunda şube sekreterinden) (işletmeye bağlı işyerleri birden çok şubeye bağlı ise, Genel Başkan başkanlığında ve ilgili şube başkanlarının katılımıyla), varsa işletmeye bağlı işyerlerinde çalışan amatör Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden ve baş temsilcilerden (yokluklarında birer temsilciden) oluşur.

MADDE 14 – BİLGİLENDİRME
Toplu pazarlık görüşmelerine katılan heyetin en az bir üyesi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan gelişmeleri toplu iş sözleşmesi komitesine aktarır ve görüş alışverişinde bulunur. Üyelerin bilgilendirilmesi işyeri baş temsilcisinin koordinasyonunda temsilciler ve komite üyeleri aracılığı ile yapılır. Bilgilendirme için gerektiğinde Şube ve Genel Merkez yöneticileri ile sendika uzmanları da komite toplantılarına katılabilir.

MADDE 15- DEĞİŞİKLİK
İhtiyaç doğması halinde bu Yönetmelikte değişiklik yapma yetkisi, Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndadır.

MADDE 16- YÜRÜRLÜK TARİHİ
Bu Yönetmelik 6356 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesi hükmüne dayanarak, 28 Ekim 2013 tarihinde Anatüzük'te yapılan değişiklikler paralelinde 27 Kasım 2014 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Basın-İş Sendikası’nın 19-20 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılan 19. Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilerek 19 Eylül 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Son 10 Tüzük ve Yönetmelikler